Go to main navigation

Debatt

Gerremo och Herthelius bagatelliserar konflikten

Gerremo och Herthelius skriver att de har ägnat hela sina yrkesliv åt att arbeta med småbönder i Afrika. Trots denna erfarenhet väljer de att bagatellisera konflikten mellan böndernas och de stora utsädesföretagens intressen.

 De anser till och med att det är ohederligt att överhuvudtaget skriva om att denna konflikt existrerar, även om de själva medger att det faktiskt finns skäl till kritik mot de stora globala utsädesföretagen.

Det är ett förhållningssätt som är ganska vanligt inom företag och organisationer som helst ser att varken journalister eller andra tar upp obekväma frågor.

Man får intrycket av att Gerremo och Herthelius ser ifrågasättandet av de globala kemi- och utsädesföretagens växande makt som ett allvarligt hot mot den moderna växtförädlingen och vetenskapen, men de blandar ihop korten. Det finns all anledning att uppmuntra samarbeten mellan bönder och forskarvärlden, som exempelvis det mellan växtförädlare Hans Larsson på SLU Alnarp och olika bondegrupper som nämns i artikeln, men det är viktigt att skilja på fristående forskning och utsädesföretagens intressen. Syftet med min artikel var just att visa hur utsädesföretagen med en rad olika medel arbetar för att skaffa sig makten över fröet och där patenterat GMO-utsäde bara är ett av flera verktyg, men ett mycket kraftfullt sådant. Hittills har gentekniken i jordbruket inte imponerat, annat än som ett effektivt sätt att ta kontroll över utsädet.

Alla som har erfarenhet av biståndsarbete och afrikanskt jordbruk vet att det finns flera exempel på att traditionella utsädessorter kan ge högre skördar, precis som det finns alltför många exempel på att de mera känsliga och arbetskrävande hybridutsädena inte alltid ger de utlovade högre skördarna.

Tvärtom kan dessa dyrare utsäden innebära en alltför stor ekonomisk risk som småbonden inte borde utsättas för. Frågan är komplex och för framtiden behöver både böndernas och den fria forskningens position stärkas, men det är som sagt något helt annat än att springa utsädesföretagens ärenden.

Ann-Helen Meyer von Bremen