Go to main navigation

Debatt

Gunilla Carlsson har världens chans

Maj 2013 är en avgörande månad för den framtida globala utvecklingen. Om världen ska enas kring en tydlig agenda för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, så måste grunden läggas nu. I slutet av maj ska FN:s högnivåpanel presentera sin rapport om en ny utvecklingsagenda inför att millenniemålen löper ut 2015. Samtidigt ska EU:s ministerråd anta EU:s positioner inför FN-förhandlingarna om utvecklingsagendan. Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson har en viktig roll som medlem i både högnivåpanelen och ministerrådet.

Milleniemålens ambition är att halvera fattigdomen till 2015 och många av målen har varit framgångsrika och ser ut att kunna nås. Samtidigt ser vi att världens resurser varken fördelas jämlikt eller effektivt. Klyftorna mellan fattiga och rika står stilla, eller till och med ökar. Klimatet och många naturresurser hotas, vilket ytterligare riskerar att öka klyftorna. Den nya utvecklingsagendan kan gå ett steg längre och ta sikte på att utrota fattigdom och lägga grunden för en både ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Det är positivt att Gunilla Carlsson och högnivåpanelen har velat ha en inkluderande process för att ta fram det nya ramverket. Den internationella rättvis handel-rörelsen och Fairtrade vill gärna bidra. Inte minst genom att visa upp ett exempel på en global rörelse som förenar konsumenter och producenter i ett intresse för att bekämpa fattigdom och verka för en hållbar produktion och konsumtion. Fairtrade når idag ut till 1,2 miljoner odlare och anställda som säljer Fairtrade-märkta produkter genom tusentals stora och små företag på 120 marknader till miljontals konsumenter. Det är fortfarande en liten del av världsmarknaden, men det visar att det går att skapa incitament för en handel som bidrar till att människor kan lyfta sig ur fattigdom. Ett viktigt inslag i Fairtrades framgångar är just det lokala engagemanget från kommuner världen över som samlar näringsliv, civilsamhälle och politik lokalt för att verka för både en privat och offentlig etisk konsumtion. I dagarna överlämnar över svenska kommunpolitiker över ett upprop till Gunilla Carlsson med tre viktiga medskick i den kommande processen i EU och FN:

1. Mänskliga rättigheter och jämlikhet som ledstjärna för alla politikområden

Den nya utvecklingsagendan bör utgå ifrån att stärka människors förutsättningar att lyfta sig ur fattigdom och förverkliga sin potential. Det kräver ett fokus på människors möjlighet att ta tillvara på sina rättigheter och inte bara på att lindra konsekvenserna av inskränkta rättigheter. Under de senaste åren har många länder som tidigare benämnts som utvecklingsländer haft en stark ekonomisk utveckling. Samtidigt ser vi att den inte kommer alla till del. UNICEF bedömer i en rapport från 2011 att det i nuvarande takt kommer att ta 800 år för världens en miljard fattigaste att nå till tio procent av världens inkomster. Ojämlikhet är ett problem, inte bara för de som är fattigast, utan för hela samhällsutvecklingen. Samma rapport från UNICEF pekar på data som visar att länder med klyftor också har långsammare tillväxt, mer hälsoproblem, sociala problem och politisk instabilitet. För att en sådan agenda som vi önskar ska bli verklighet måste den inkludera alla politikområden. Det nya globala ramverket kan inte vara en fråga för bistånds- och utvecklingsministrar utan måste genomsyra – och vara måttstocken – för alla politikområden.

2. Handel måste lyftas som ett verktyg för hållbar utveckling

Handeln är ett av de politikområdena som tydligast påverkar den globala utvecklingen. Ökad global handel är en av anledningarna till att vi under åren med millenniemålen har sett en dramatisk ekonomisk tillväxt i flera länder av världens fattigaste länder. Men ofta sker handeln på bekostnad av både mänskliga och miljömässiga resurser. Handel finns inkluderat i millenniemål 8, men de multilaterala förhandlingarna har strandat och ersatts av en växande flora av bilaterala och regionala handelsavtal. Det minskar de minst utvecklade ländernas förhandlingskraft, och innebär dessutom en bristande översikt över hur handelsavtalen bidrar till en globalt hållbar utveckling och skydd av mänskliga rättigheter. I arbetet med att ta fram det nya ramverket får vi inte skygga från de viktigaste frågorna för att de är svårförhandlade. Om det globala samfundet inte trycker på för en både fri och rättvis handel och ett avskaffande av orättvisa jordbrukssubventioner och handelshinder riskerar den nya utvecklingsagendan att inte kunna ta steget vidare från millenniemålens framgångar. Det kan säkert finnas anledning att idka självkritik. Rättvis handel-rörelsen har ibland sammanblandats med handelsmotståndare och protektionistiska strömningar. Tvärtom tror vi att handel bygger välstånd, men för att det ska komma alla till del och bidra till en hållbar utveckling krävs en stark global agenda som pekar ut riktlinjerna.

3. Alla aktörer på alla nivåer måste inkluderas och ta ansvar

Det är positivt att högnivåpanelens rapport från Bali-mötet i mars lyfter vikten av partnerskap. Panelens utgångspunkter måste fullföljas. Millenniemålen var i mångt och mycket en agenda för världens fattiga. Det åttonde målet som handlar om partnerskap och om de rika ländernas ansvar har varken nåtts, varit mätbart eller följts upp på samma sätt. Med en sådan agenda är det förklarligt att klyftorna mellan rika och fattiga kvarstår och jordens resurser utnyttjas till bristningsgränsen, hur framgångsrik den än har varit i att åtgärda vissa problem. Det nya ramverket måste inkludera alla aktörers ansvar och potential. Vår framtidsvision är ett ramverk som är relevant för såväl stater, som kommuner, företag och organisationer.

Nu läggs grunden för den framtida globala utvecklingen. Vår uppmaning till Gunilla Carlsson är att inte ge upp de svårförhandlade frågorna, för då förlorar vi världens chans.

Helena Markstedt, Generalsekreterare Fairtrade Sverige

Wanja Lundby Wedin, Styrelseledamot i Fairtrade International

Per-Samuel Nisser (M) Karlstad

Lennart Bondesson (KD) Örebro

Stig Henriksson (V) Fagersta

Helena Stenberg (S) Piteå

Anders Karlsson (C) Nässjö

Kia Andreasson (MP) Göteborg

Ragnhild Källberg (FP) Västerås