Go to main navigation

Fair Sex

Kampanj för Fair Sex

Det finns en bred uppslutning i Sverige om att arbetet för att begränsa prostitution och trafficking är en viktig fråga. Svenska myndigheters samlade kunskaper för att motverka sexköp börjar slå rot.

Det är positivt att regeringen nu initierar fler kompetenssatsningar om etiska riktlinjer hos statliga myndigheter. Nästa steg blir att företag på ett liknande sätt integrerar frågan i sitt sociala ansvarstagande.

Frågan berör hela samhället. På flera håll i Europa har utvecklingen gått åt fel håll med ökad trafficking för prostitution, exempelvis ökade prostitutionen med 25 procent i Holland efter att den blev laglig år 2000. Enligt forskaren Siddarth Kara har Asien högst antal slavar medan Europa har högst antal slavar per invånare och mer specifikt sexslavar. Globalisering och fattigdom nämns ofta som skäl. Viktigt är också en normalisering av sexhandeln genom att exkludera sexköparnas ansvar.

För att vända utvecklingen behövs stora insatser och nya effektiva lagar som tillämpas. Då kan den stora lönsamheten minska. Europa kan bli en socialt hållbar region som visar vägen.

Under 2010 missade dock EU en möjlighet att skärpa lagar för att effektivare stoppa trafficking när frågan behandlades i ett lagpaket. De länder som inte har en motsvarighet till den svenska sexköpslagen måste som första steg kriminalisera köp av sex från traffickingoffer. Den punkten förhandlades sorgligt nog bort. Den är betydelsefull, sexköparna upprätthåller ju människohandeln.

Sverige visade prov på ledarskap genom den svenska sexköpslagen. Lagen erkänner de verkliga förhållandena som präglar prostitution och sextrafficking. Den har sin utgångspunkt hos den brottsutsatta och i en jämställdhetssträvan. Den så kallade "glada horan" är mer en myt än verklighet. Lagar tar sällan sin ansats utifrån ett möjligt undantag utan från ett allmänt perspektiv. Det är glädjande att intresset för det svenska angreppssättet ökar i flera europeiska länder, exempelvis i Storbritannien, Irland och Frankrike.

RealStars är en organisation som vill överbrygga skillnader mellan ideologi och snarare prata om Fair Sex – sex på lika villkor. Det handlar inte om att säga hur sex skall vara utan att säga nej till utnyttjande och övergrepp, där raka motsatsen till Fair Sex är sextrafficking. RealStars vill sprida ett positivt budskap och påverka vårt samhälle i den riktningen utifrån en visionär ansats. Den pågående kampanjen "Make Fair Sex Real" gör det möjligt för alla att påverka EU.

Uppropet skickas till EU den 18:e oktober, europeiska dagen mot trafficking.

Malin Roux / Realstars.eu