Go to main navigation

Slutreplik

"Klimatförändringar drabbar u-länder hårdare"

Att välmående samhällen är mindre sårbara inför klimatförändringarna är självklart. Vi anser också att utvecklingsländer ska ha rätt till en större andel av det återstående utsläppsutrymme som finns om vi ska klara tvågradersmålet. Däremot är det viktigt att samtidigt bedöma risker och möjligheter på både kort och lång sikt.

Tvågradersmålet (förvisso en politisk kompromiss) är satt för att undvika klimatförändringar som på sikt även skulle få negativa effekter på den ekonomiska tillväxten.

Därför menar vi att det inte finns någon målkonflikt mellan tvågradersmålet och att minska fattigdomen. Att det däremot innebär en utmaning att både minska utsläpp och att minska fattigdomen i närtid är en helt annan sak. Vi är idag inlåsta i ett fossilberoende system samtidigt som över en miljard människor lever utan tillgång till el, rent vatten och tillräckligt med mat. Vår slutsats är därför alltså att nyinvesteringar i energiförsörjning bör satsas på förnybara källor.

Klimatförändringarna hotar att drabba utvecklingsländer hårdare av två anledningar. Dels just för att de är mer sårbara eftersom de har mindre resurser och svagare institutioner. Dels för att i områden där medeltemperaturen redan är hög, som i många utvecklingsländer, leder några graders ökning till mer extrema temperaturer än här i nord. Redan torra områden kommer att få mindre nederbörd, medan områden med hög nederbörd kan förväntas få ännu mer, enligt IPCC. Detta förändrar grunden för jordbruksproduktion och därmed många människors direkta försörjning. Det riskerar också att rubba balansen i viktiga ekosystem. Ekonomin kan inte frikopplas från klimatet, då utveckling och tillväxt är beroende av naturresurser och ekosystemtjänster.

Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Sydafrika, Uganda och Brasilien – där det för närvarande investeras i kolkraft respektive oljeutvinning - är organisationer med stark förankring på gräsrotsnivå. De förordar istället småskalig utbyggnad av energiförsörjningen baserad på förnybara källor.  Säker tillgång till energi för människor som lever i fattigdom är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling, och det är följaktligen där vår fokus borde ligga.

Anna Axelsson
Sakkunnig internationella klimatfrågor
Victor Åström
Chef för avdelningen för global samordning
Naturskyddsföreningen