Go to main navigation

Replik

"Mankell, vi har inte blundat för korruption"

I förra numret av OmVärlden skrev Henning Mankell om korruption i Moçambique. Nu reagerar de svenska biståndscheferna.

I OmVärlden nr 6 skriver Henning Mankell, med hänvisning till sina egna erfarenheter från Moçambique, att "det alltid rått svensk tveksamhet inför hur man ska förhålla sig när olika korruptionsaffärer avslöjats". Mankell har kunnat avläsa en vacklande uppfattning och påstår att tjänstemän inom Sida och Regeringskansliet "ofta visat förbluffande feghet och brist på kurage".

"Vi känner inte igen oss i Mankells beskrivning"

Vi som skriver detta brev har arbetat som chefer för det svenska biståndet i Moçambique de senaste tio åren. Vi känner inte igen oss i Mankells beskrivning.

Var och en av oss har hanterat fall med påstådda oegentligheter i vårt utvecklingssamarbete. En del av dessa affärer har gett genklang i svenska eller moçambikiska medier. Andra har varit mindre spektakulära och hanterats inom ramen för den sedvanliga uppföljningen. Men i samtliga fall har vi vidtagit åtgärder genom att göra djuprevisioner, ställa in betalningarna och, när vi kunnat påvisa oegentligheter, krävt och fått pengarna tillbaka. 2003–2004 uppdagades exempelvis oegentligheter i hanteringen av biståndspengar i det moçambikiska undervisningsministeriet. Senare samma år betalades de missbrukade medlen tillbaka, och på vägen vidtogs många åtgärder för att stärka den finansiella kontrollen inom ministeriet.

Vi utesluter inte att det finns fall av missbruk av biståndsmedel som vi inte känner till. Men vi reagerar starkt mot beskyllningen att vi eller våra medarbetare medvetet skulle ha blundat för korruptionen. För oss har det varit en självklarhet att följa Sidas regel att aldrig acceptera, alltid reagera och alltid informera när vi upptäcker korruption inom biståndet.

Biståndet, rätt och strategiskt använt, kan också motverka korruption. Vi har även använt biståndet till landet för att direkt bekämpa korruption. Sida stödjer i Moçambique många insatser som är inriktade på att öka insynen för medborgarna. Detta sker genom stöd till de nationella revisionsorganen, det civila samhället, så kallade watch-dog-organisationer och fria medier. Kampen mot korruption sker också genom en idog uppföljning av biståndet samt genom att stärka myndigheternas egna system för styrning och finansförvaltning.

Bengt Johansson,

chef för biståndet till Moçambique sedan 2007

Anton Johnston,

chef för biståndet till Moçambique 2004–2007

Magnus Lindell,

chef för biståndet till Moçambique 2001–2004

Calle Svensson,

chef för biståndet till Moçambique 1998–2001