Go to main navigation

Debatt

”Mindre handel gör inte världen bättre”

I sin replik tycks Ann-Helen Meyer von Bremen mena att eftersom världen inte är perfekt så måste handeln tyglas. Men problemet med det argumentet är att världen knappast blir mer perfekt med mindre handel (konsekvensen av en tyglad handel blir i regel mindre handel). Snarare visar våra erfarenheter på det omvända sambandet; världen blir allt mindre perfekt med mindre handel.

För det är ju inget nytt recept som Meyer von Bremen förespråkar. Den internationella handeln har allt som oftast tyglats, och många länder och regioner har via tullar och diverse regleringar skyddat sina marknader. Detta har inte bara orsakat mindre handel och därmed lägre ekonomisk tillväxt i dessa regioner. Det har med största säkerhet också gynnat både byråkrati och korruption.

Frihandel, eller friare handel, kan och bör inte ses som en isolerad företeelse. Tillsammans med andra reformeringar av ekonomin ger frihandeln ökade tillväxtmöjligheter generellt. Under senare år har exempelvis utländska investeringar varit en viktig tillväxtmotor i många låg- och medelinkomstländer. Dessa investeringar hade inte kommit till stånd med gamla tiders slutenhet mot omvärlden. Och fler länder än de idag minst utvecklade har i ett tidigare skede haft industrier, även inom jordbruket, som kännetecknats av låg effektivitet och produktivitet. Inget land är således ”dömt” till evig eftersläpning. Med rätt inhemsk politik, där ökat handelsutbyte är en del, kan även dessa ”dömda” länder resa sig. Det ser vi för övrigt i dag, även om uppgången många gånger sker från en låg nivå.

Jag och Meyer von Bremen tycks sedan vara överens om att vissa länder har svårt att tillgodogöra sig frihandelns förtjänster. Av det drar Meyer von Bremen slutsatsen att dessa länder ska ”skyddas” från frihandeln. För min del drar jag slutsatsen att detta ”skydd” leder till status quo för länderna ifråga, vilket knappast gagnar deras långsiktiga utveckling. 

Meyer von Bremen tar också upp handelns effekter på miljön. Även här går erfarenheterna emot hennes slutsatser. Snarare leder handel och öppenhet till mindre negativ miljöpåverkan. Billigare transporter ökar förutsättningarna för att produktionen letar sig dit där den är som mest effektiv även ur ett miljöperspektiv. Det är nog ingen tillfällighet att regioner bestående av slutna och styrda ekonomier länge halkade efter även miljömässigt.

När det gäller diskussionen om utveckling generellt så tycks det finnas en spridd uppfattning om att eftersom marknadsekonomi och ökad handel leder till ett så pass stort förändringstryck på de minst utvecklade länderna så måste dessa länder skyddas och i många fall undantas från marknadsekonomins och frihandelns effekter. Meyer vom Bremen verkar i stora drag dela denna uppfattning. Men om det är några länder som verkligen är i behov av marknadsekonomins och frihandelns effekter så är det de idag minst utvecklade.

Pär Krause
Ekonom, frilansskribent och Afrikakännare