Go to main navigation

Debatt

"Ramavtal är effektiva"

Regeringen och Sida bör behålla systemet med ramavtal med organisationer inom biståndet, men också göra de justeringar Statskontoret föreslår i sin nyligen publicerade rapport om ramtavtalen. Det skriver här en rad organisationer i ett öppet brev till beslutsfattare inom svenskt bistånd.

Till beslutsfattare inom svensk biståndspolitik,
Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”.

Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att rekommendationerna i den verkställs.

Statskontoret, som har som uppgift att förse regering och departement med beslutsunderlag för omprövning och effektivisering, ger tydliga rekommendationer om vad regeringen – och i förlängningen Sida – behöver åtgärda för att säkerställa ett fortsatt effektivt stöd till utvecklingsländerna:

• Styrningen bör bli mer strategisk och mindre detaljerad.  Statskontoret skriver att: "Regeringen bör förenkla styrningen genom att minska sin detaljstyrning, tydliggöra målen samt fokusera på krav som är specifika för verksamheten inom anslagsposten.” Den alltmer detaljerade styrningen riskerar att motverka det lokala ägarskapet, anpassning till partners system och harmonisering mellan olika givare.

• Det behövs mer långsiktighet. Dagens korta avtalsperioder skapar ryckighet och gynnar inte långsiktiga resultat. Statskontoret föreslår avtalsperioder på upp till sju år.

• Statskontoret skriver att det är viktigt att behålla en mångfald – att kanaler och möjligheter ska hållas öppna inte bara för stora, väletablerade organisationer utan också för mindre organisationer och organisationer som inte är naturligt kopplade till en ramorganisation.

• Statskontoret menar även att ramsystemet bör vara öppet för mer innovativa ansatser.

Statskontorets beslutsunderlag ger ett stort stöd till ramsystemets effektivitet och för vårt arbete. Rapporten lägger grunden för förnyelse av systemet där långsiktighet, kostnadseffektivitet och resultat står i fokus. Utvärderingen visar också att staten bör välja långsiktighet och styrning via övergripande direktiv. Bara så kan vi och våra samarbetsorganisationer arbeta för varaktig förändring för de mest utsatta människorna.  Detta, menar vi, är viktiga och relevanta slutsatser.

De svenska civilsamhällesorganisationernas bistånd är ett viktigt komplement till det statliga utvecklingssamarbetet. Våra samarbetsorganisationer ute i världen har unik kunskap om lokala förhållanden och når ut till människor som lever i fattigdom. Ett stöd som sträcker sig över tid skulle ge våra partners möjlighet att vara mer innovativa och flexibla. Många av våra partners vittnar om att visionärt och värdegrundat samarbete, som sträcker sig utöver teknisk och finansiell administration, är förutsättningar för att nå framgång.

Vi ser fram mot att regeringen och Sida verkställer Statskontorets rekommendationer. Alltså; bibehållande och utvidgning av ramavtalssystemet, längre avtalsperioder och mindre detaljstyrning. Så ska vi, på vårt håll, arbeta för fler innovativa insatser.

Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna
 
Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
 
Annica Sohlström, generalsekreterare, Forum Syd
 
Anneli Rogeman, VD, Kooperation utan gränser
 
Christer Wällivaara, kanslichef, LO-TCO Biståndsnämnd
 
Maria Lagus, kanslichef, MyRight
 
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 
Jens Orback, generalsekreterare, Olof Palme International Center
 
Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige
 
Niclas Lindgren, Direktor, PMU Interlife                                                                                                      

Maria Andersson, generalsekreterare, RFSU
 
Elisabet Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
 
Erik Lysén, internationell chef, Svenska kyrkan
 
Eva Christina Nilsson, generalsekreterare, Svenska missionsrådet
 
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF