Go to main navigation

Debatt

S vill stoppa regeringsbeslut om bistånd

I morgon väntas regeringen fatta beslut om den biståndspolitiska plattformen. Socialdemokraterna uppmanar dem att låta bli. ”Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för att den plattform som nu är i sitt slutskede läggs åt sidan”, skriver Kenneth G Forslund i en debattartikel.

Jag rekommenderar de fyra regeringspartierna och biståndsministern att inte fullfölja arbetet med en ny biståndspolitisk plattform i den form som just nu sker. Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för att den plattform som nu är i sitt slutskede - hur surt det än kan kännas efter två års arbete - läggs åt sidan.

Låt oss i stället gemensamt starta ett brett, väl förankrat arbete med att ta fram en ny riktig biståndsplattform som kan få den förankring och den verkshöjd som en biståndsplattform behöver ha.

Det behövs en biståndsplattform som är hållbar över tid och val. Ska den bli det måste den vara brett förankrad. Om den plattform som nu är i sitt slutskede blir verklighet kommer den inte att vara brett förankrad, vare sig i riksdagen eller i det svenska samhället.

Tyvärr har inte arbetet skötts på ett optimalt sätt under de drygt två år som det har pågått. Det har varit många turer och många löften om när biståndsplattformen ska komma. Formen för innehållet och omfattningen har också uppenbart ändrats över tid.

I slutskedet har tjänstemän på UD fått ansvaret för att jobba fram plattformstexten. Jag är alldeles övertygad om att de tjänstemännen har gjort sitt absolut bästa och yttersta för att skriva en så bra text som möjligt, men tyvärr har de inte haft något bra utgångsläge. Det är synd och beklagligt, men låt oss stryka ett streck över det. Låt oss hitta en form för att ha ett brett allomfattande arbete som inte inkluderar bara riksdagens partier utan också det civila samhället, de personer, organisationer och institutioner som har engagemang, kunskap och förmåga att jobba med detta.

Med en sådan utgångspunkt kan det bli en riktigt bra biståndspolitisk plattform, och det behöver det svenska biståndet. Det svenska biståndet är bra i dagens form, men det kan bli ännu bättre. När det svenska biståndet är som bäst är det världsledande och trendsättande för andra länders, organisationers och institutioners biståndsarbete.

Låt oss ta oss tillbaka till den nivån igen, att vi har en grund för biståndspolitiken som återigen gör oss bäst i världen på bistånd.

Vi socialdemokrater tycker att den nuvarande regeringens styrning av biståndet tyvärr inte har fungerat. Regeringens ledarskap, bristande styrförmåga och principiella hållning har gång på gång mött kraftig kritik, och det framgår också av de remissvar som har kommit in på utkastet till biståndspolitisk plattform.

Jag har läst några av de remissvar som har kommit på regeringens skrivelse om biståndspolitisk plattform. Det är en bitvis ganska förödande kritik mot bristen på öppenhet i processen.

I den socialdemokratiska agendan för global utveckling, som vi presenterade i somras, pekar vi på hur vi socialdemokrater vill forma ett långsiktigt svenskt utvecklingspolitiskt aktörskap. Det är vårt ingångsvärde i en bra sådan här process för att forma utvecklingspolitiken. Men vi är naturligtvis öppna för att man måste ta och ge, man måste kompromissa. Man ska lyssna på alla, men man behöver inte hålla med alla. Det är den inställning som jag har.

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara en trovärdig och aktiv global aktör, och inte enbart en givare av biståndsinsatser. Det finns många olika saker i den text som vi hittills har sett som förslag till biståndspolitisk plattform som går att kritisera: ytligt perspektiv, allvarliga luckor i den och hur man tyvärr håller på att gå tillbaka till ett gammaldags givarstyrt bistånd. Det vore en beklaglig utveckling.

Jag hoppas verkligen att vi i denna elfte timma - tiden är knapp i detta sammanhang, förstår jag - kan undvika en sådan olycklig utveckling.

Vi socialdemokrater har länge föreslagit en omfattande översyn av utvecklingssamarbetets styrning, organisation och rollfördelning. Det måste också tydliggöras: Hur hänger den biståndspolitiska plattformen ihop med de beslut som finns sedan tidigare och det arbete som ska pågå när det gäller politik för en global utveckling? Vi socialdemokrater sträcker ut handen till regeringspartierna – låt oss gemensamt ta fram en hållbar biståndspolitisk plattform.

Kenneth G Forslund
Biståndspolitisk talesperson (S)