Go to main navigation

Replik

"Sida lägger inte alla ägg i samma korg"

Sida svarar på kritiken om jordbrukssatsningarna.

Svar på debattartikeln "Sida är inne på fel spår" i Om Världen nr 6, 2009.

Det är tråkigt att Inge Gerremo är bekymrad över Sidas syn på jordbruk. Ännu tråkigare är att uppfattningarna grundar sig på felaktig fakta och misstolkningar. Sida finansierar i  dag stora jordbruksrelaterade projekt i länder som Kenya, Moçambique, Etiopien, Zambia, Moldavien med flera. I ett av dessa länder, Makedonien, arbetar Lantbrukarnas Riksförbund på uppdrag av Sida med att stödja uppbyggnaden av en bondeorganisation.

Det stöd som Sida ger till landsbygdsutveckling, jordbruksprogram och skog i olika samarbetsländer uppgår i år till totalt 875 miljoner kronor. I detta ingår vissa mindre stöd till jordbruksorganisationer som till exempel FAO samt stödet till SIANI, Swedish International Agricultural Network Initiative, ett brett oberoende nätverk för jordbruksfrågor som har sitt sekretariat på Stockholm Environment Institute.

"Uppfattningarna grundar sig på felaktiga fakta och misstolkningar"

Utöver de 875 miljonerna till huvudsakligen bilaterala jordbruksprogram tillkommer stöd till svenska civilsamhällesorganisationer, där Naturskyddsföreningen ingår, och stöd till forskning. Naturskyddsföreningen fördelar i år cirka fyra miljoner till ett tiotal enskilda organisationer för deras insatser med arbete inom jordbruk. Stödet till internationell jordbruksforskning genom CGIAR är omfattande och uppgår i år till 71 miljoner kronor. Sida stöder dessutom ett forskarnätverk på Sveriges Lantbruksuniversitet, Agri4D, och ett stort antal forskningsprojekt där SLU deltar.

Så inte lägger Sida alla ägg i samma korg. Tvärtom, vi försöker engagera många olika aktörer i jordbruksbi-ståndet och pröva nya vägar – inte minst mot bakgrund av klimatförändringarna som kommer att drabba jordbruket hårt: en där jordbruket, rätt bedrivet, också kan spela en stor roll för att binda kolet och lindra effekterna.

Man kan naturligtvis hävda att jordbrukets andel av det totala biståndet borde vara betydligt högre än de sex procent det för närvarande utgör. Det finns många goda skäl för att hävda detta och det förs i  dag en intensiv internationell debatt om att öka stödet till jordbruket drastiskt. Ska andelen av biståndet som går till jordbruk förändras, så krävs emellertid att både mottagarländernas regeringar och Sveriges regering prioriterar jordbruket högre än vad som hittills varit fallet.

Anita Ingevall,

rådgivare i jordbruksfrågor hos Sida

Mari Albihn,

chef för Sidas team för lantbruk och livsmedelstrygghet