Go to main navigation

Debatt

Slutrepliker om barn och missbruk

I de två senaste nyhetsbreven har frågan om hur man bäst hjälper missbrukande barn debatterats. Bryter behandlingsmetoder som sprututbyte och annan ”harm-reduction” mot Barnkonventionens intentioner? Per Johansson från RNS, menar det, medan Rädda barnens Eva Geidenmark menar att det är viktigt att arbeta på olika sätt för att stötta och stärka barn som redan är fast i ett missbruk. Läs deras slutrepliker.

”Sprutbyte är inte en rättighet”

Barn som missbrukar narkotika har naturligtvis samma rättigheter – mänskliga rättigheter – som alla andra barn. Det hör till grundidén bakom mänskliga rättigheter: att de gäller alla.

WFAD och RNS, som jag företräder, anser inte att det är en rättighet för barn att delta i sprutbyte eller delta i metadon/Subutex-program. Sprutbyte handlar om att barnet ska fortsätta med injektionsmissbruk. Metadon och Subutex är mycket potenta narkotiska läkemedel som ofta missbrukas och som i Sverige och på många andra håll orsakar fler dödsfall än heroin.

Vi läser Barnkonventionens artikel 33 på så vis att missbrukande barn istället har rätt till drogfri vård och alla andra lämpliga åtgärder som leder till att barnet och narkotikan skiljs åt. Det är en skyldighet för de länder som ratificerat Barnkonventionen att vidta dessa åtgärder för att skydda barn – alla barn – från icke-medicinskt bruk av narkotika. Inget land kan välja bort detta.

De flesta länder – kanske alla länder – har åldersgränser för sprutbyte och metadon/Subutex. Detta vill CRIN ändra på och Eva Geidenmark från Rädda Barnen hävdar samma sak. Att inte ha drogfrihet som mål för insatser gentemot barn som missbrukar är inte bara i konflikt med Barnkonventionen, det är dessutom hjärtlöst.

Representerar Eva Geidenmark Rädda Barnens styrelse i det hon skriver? I så fall är det förfärligt.

Per Johansson
Generalsekreterare Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och
Sekreterare i styrelsen för World Federation Against Drugs

 

”Rädda barnen stödjer och stärker barn”

Vi är många organisationer och enskilda som engagerar oss för barns rättigheter, och vi gör det på olika sätt. För Rädda Barnen handlar det om att ta ställning för de utsatta barnen och arbeta för att de ska få sina rättigheter tillgodosedda, både i Sverige och i världen.

Vi tycker det är en styrka att olika organisationer som är engagerade i dessa angelägna frågor kompletterar varandra genom att arbeta på olika sätt.

För vår del handlar det om att stötta och stärka barn som redan är fast i ett missbruk, eftersom även dessa barn har rättigheter. Rädda Barnens främsta syfte är således inte att kritisera andra organisationer för deras arbetssätt eller fokus, utan att bejaka den mångfald av ansatser som finns för att ge barn största möjliga skydd och trygghet.

Vi hoppas att RNS åtminstone är med oss i det.

Eva Geidenmark

Chef sektionen för tematiskt stöd internationella programmet, Rädda Barnen