Go to main navigation

Sverige bör leda jämställdhetsarbetet

I det svenska biståndet har jämställdhet varit en tematisk prioritering under flera år. Men det internationella givarsamfundet har inte alls lyckats leverera mot jämställdhetsmålen i Parisagendan. Det saknas en ledare bland givarna som tar på sig rollen att vara pådrivande i jämställhetsarbetet. Jag anser att Sverige ska ta den rollen, skriver Indevelops VD Catharina Schmitz inför det stundande mötet om biståndseffektivitet i Busan.

Den kommande ”Busandeklarationen” kommer vara tongivande för det internationella biståndssamfundet framöver. Nu är det dags för samtliga aktörer att ”walk the talk”. Det finns internationella överenskommelser, det finns tillräckligt med rapporter och utvärderingar som visar bristen på ansvar gentemot jämställdhetsmål, nu måste också biståndets utformning bli relevant.

Under de senaste åren har många utvärderingar påvisat att biståndseffektivitetsagendan inte lyckats leverera mot jämställdhetsmålen. Ett ökat ägarskap av biståndet har inte, som det var tänkt, inneburit att jämställdhetsmål i ökad grad finansieras genom nationella budgetar. Faktum är att det snarare har blivit mindre resurser som allokeras till jämställdhet och frågan har nästan helt försvunnit ur mottagarländernas sektorbudgetar.

Några orsaker som lyfts fram är låg kunskap på finans- och planeringsministerier samt jämställdhetsdepartement om hur man integrerar ett jämställdhetsperspektiv i budget och planeringsprocesser och genomför jämställdhetsanalys inom makroekonomiska ramverk. Givarna har heller inte själva anpassat sina landprogram och finansiering till att stärka implementering av nationella jämställdhetsstrategier och mål. En tydlig slutsats är att jämställdhetsintegrering inte alls har fungerat under Parisagendan.

I det svenska biståndet har jämställdhet varit en tematisk prioritering under flera år. Sida har i år för första gången gjort en separat resultatredovisning med fokus på jämställdhet. Sida redovisar att elva procent av biståndet nu går till insatser som har jämställdhet som huvudsyfte, att jämföra med 2008 då det var endast sju procent.

Även om en ökning i sig är positivt är en dryg tiondel alldeles för låg. Mot bakgrund av den kunskap som finns om hur viktigt det är att öka jämställdheten i länder för att främja social och ekonomisk utveckling i ett land måste den siffran radikalt höjas.

Jag läste nyligen en ny studie som följer upp Zambias jämställdhetsmål de senaste tio åren. Där konstateras det att perioden 2000-2010 är ett förlorat decennium för kvinnor i Zambia.
Rapporten slår fast att viktiga regionala mål såsom SADC Protokol inte har omsatts i nationella mål. Jämställdhetsintegrering som metod för att omsätta Zambias Vision 2030 har inte levererat resultat därför att man inte skapat de förutsättningar som behövs för att jobba med integrering. Resurser för att jobba med jämställdhet har inte byggts upp i statsförvaltningen och traditionella strukturer såsom lokala hövdingar eller kyrkan har inte involverats i arbetet. Civila samhället är också för svagt för att kunna axla sin roll som ansvarsutkrävare. Givarna får också svidande kritik för att inte ha en gemensam agenda och mål för jämställdhet och för hur kvinnors livsvillkor och påverkan på samhällsutvecklingen ska förbättras. Man konstaterar att det saknas en ledare bland givarna som tar på sig rollen att vara pådrivande och ta ledningen i jämställhetsarbetet.

Jag anser att Sverige ska ta den rollen, inte bara i Zambia utan globalt. Sida och Sverige har en lång erfarenhet av att arbeta men jämställdhet som vi bör förvalta och utnyttja i dialogen och samarbetet globalt.

Därför är jag mycket glad att se att så många av mina kollegor på konsultföretag och andra jämställdhetsexperter inom biståndssektorn tillsammans med mig har slutit upp kring ett svenskt upprop som kräver att våra svenska representanter ställer krav på en ökad finansiering av jämställdhetsmål i nästa Busandeklaration.

Vi ansluter oss till ett globalt upprop som kräver att Busandeklarationen gör åtagande för att bygga nationell kompetens för att jämställdhetsintegrera nationella planerings- och budgetprocesser, finansiera nationella jämställdhetsstrategier, följa internationella överenskommelser samt integrera jämställdhet i övergripande policyramverk, inte minst med inriktning på bistånd, handel och investeringar.

Catharina Schmitz
VD Indevelop
Global Call finns på http://www.wbg.org.uk/ME_Other.htm