Go to main navigation

Debattsvar

”Vi prioriterar jordbrukssektorn i Kenya”

I OmVärlden 1:2014 kritiserade den pensionerade Sidamedarbetaren Anders Östman Sveriges satsningar på jordbruk i Kenya. Här får han svar av Sidas biståndsråd i Kenya, Anders J. Rönquist.

Det är bra, Anders Östman, att du fortsätter att engagera dig i utvecklingsfrågor, det svenska biståndet och Kenyas utveckling. Det är också bra med en sund och öppen debatt kring dessa viktiga frågor och jag är den första att välkomna den. Vi som i dag arbetar med biståndet till Kenya på Sida och utlandsmyndigheten i Nairobi tycker, som du, att satsningen på jordbrukssektorn, inte minst småjordbrukare, är viktig och prioriterad.

Jag kan därför med tillfredsställelse konstatera att:
 1) Utveckling av jordbrukssektorn är ett prioriterat samarbetsområde i Kenya och som finns beskrivet i samarbetsstrategin 2009–2013, som är förlängd till och med 2014. I målformuleringen på sidan fyra under sektorn Naturresurser står följande: ”Inom denna sektor ligger fokus för det svenska stödet på reformer för säkrad tillgång till vattenresurser, rent vatten samt ökad produktivitet och kommersialisering av jordbruket.”

2) För Sveriges och Sidas jordbruksstöd i Kenya är småjordbrukare, små jordbruksföretag, entreprenörer och kvinnor prioriterade målgrupper.

3) Under 2013 var det svenska stödet till jordbrukssektorn i Kenya drygt 80 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala svenska biståndet till Kenya.

4) Utöver detta har Sverige och Sida tillsammans med Usaid satsat på att utveckla ett särskilt kreditinstrument genom att erbjuda en statlig garanti för småjordbrukare i Kenya. Genom detta kan småjordbrukare nu ta lån för totalt 26 miljoner US dollar (vilket motsvarar cirka 170 miljoner kronor) som kan bidra till att deras verksamhet kan effektiviseras. Sedan starten 2012 har nu mer än 33000 småjordbrukare erhållit lån genom detta instrument som kanaliserats genom och i nära samverkan med kenyanska banker och mikrolåninstitut.

5) Sverige samarbetar sedan länge nära med Jordbruksministeriet i Kenya, framför allt inom ramen för ett omfattande svenskt sektorstöd som ska bidra till en reformering av det kenyanska jordbruket. Totalt har 350 miljoner kronor avsatts under åren 2012–2016 till det nationella sektorprogrammet ASDSP (Agriculture Sector Development Support Programme).

Utöver Sveriges omfattande stöd till utvecklingen av jordbruket så är en stor del av samarbetet inriktat på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

Under 2013 betalades 125 miljoner kronor ut till arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter vilket motsvarar en dryg fjärdedel av det totala biståndet till Kenya. Individens frihet och makt att påverka sitt eget liv och sina omgivningar har ett värde i sig. I Kenya är yttrandefriheten under hot, liksom respekten för mänskliga rättigheter.

 Rättsväsendet är svagt men under uppbyggnad med bland annat svenskt stöd. Polisväsendet likaså. Det är svårt att se hur vanliga kenyaner ska kunna utkräva ansvar av politiker och tjänstemän utan att demokratin fortsätter att stärkas och korruptionen bekämpas, något som Sverige också bidrar till i vårt stöd för demokratisk samhällsstyrning.

 Demokrati i sig är således också en viktig förutsättning för att tillväxt och välstånd ska öka på ett hållbart sätt och omfatta även svagare grupper i samhället. Sverige ska i sitt samarbete med Kenya fortsätta ha en unik roll och en tydlig inriktning på fattigdomsbekämpning utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv.

Anders J. Rönquist
Biståndschef Kenya, Ambassaden i Nairobi