Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Foto: Gunnar Seijbold

Debatt

Viktigt att lyssna till de fattigaste

Frågor om bättre politiska styren och effektiva institutioner, liksom sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är två frågor jag tänkte prioritera under vägen till 2015 och FN:s nya utvecklingsmål. Det skriver biståndsminister Gunilla Carlsson, som också är medlem i FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan efter 2015.

Människor som lever i fattigdom har många som talar för dem och som säger sig vara deras företrädare. Under arbetet med FN:s högnivåpanel för nästa utvecklingsagenda har många ofta påpekat hur millenniemålen skrevs i slutna rum, av personer som tyckte att de visste vad fattiga människor vill och behöver. Högnivåpanelens arbete har varit startskottet för vägen till år 2015 och nästa utvecklingsmål, och vi har varit fast beslutna att sätta ett bättre exempel, och se till att denna gång blir annorlunda.

Varje gång vi har mötts har vi bjudit in personer från civilsamhället, näringslivet och ungdomsgrupper att ge oss sina råd och tankar, och sammanlagt har vi fått höra förslag från fler än 5000 civilsamhällesorganisationer. Vi har även fått ta del av viktiga perspektiv från människor som lever i fattigdom via organisationerna Institute for Development Studies och Beyond 2015, som tillsammans genomför deltagandestudien Participate, med människor vars röster ofta annars inte får höras, för att föra fram vad fattiga människor själva tycker.

Hemma i Sverige har jag vid flera mötestillfällen under panelens arbetsår haft förmånen att få träffa alla från aktivister till forskare, för att höra vad de tycker att nästa agenda borde handla om.
I slutändan är det ju ute i samhället, både i Sverige och i andra länder, och inte i mitt arbetsrum på utrikesdepartementet, som nästa agenda borde sättas. Och det är också bland människor ute i världen som jag kommit fram till vilka frågor som behövts lyftas särskilt mycket i panelen.

Det övergripande målet för utvecklingsagendan måste vara att utrota den extrema fattigdomen under vår tid, och det är just från människor som själva lever i fattigdom som jag har fått höra att de frågor jag drivit särskilt starkt i panelen borde finnas högt på nästa utvecklingsagenda.
Det gäller inte minst frågan om bättre politiska styren och effektiva institutioner. Jag har drivit på starkt för att politiska rättigheter, transparens och tillgång till rättssäker rättsstat ska vara centrala i panelens rekommendationer, och för att vårt illustrativa målramverk ska innehålla ett mål om detta. Så blev det till slut, trots att frågorna ofta är kontroversiella i internationella sammanhang.

Att frågorna är kontroversiella får aldrig hindra någon från att driva dem. Särskilt inte med tanke på hur viktiga de är för fattiga människor världen över.

Det kan förvåna vissa, men det finns få saker som jag fått höra så ofta under mina resor som biståndsminister som hur viktigt det är med demokrati och välfungerande samhällsinstitutioner. Att lagen i ett visst land säger att alla människor har rätt till en lång rad sociala tjänster spelar liten roll om det ändå inte finns mekanismer för politiskt ansvarsutkrävande, så att människor inte kan rösta bort de politiker vars löften visat sig tomma. Och att samma lands lagar förbjuder tjänstemän och politiker från att ägna sig åt korruption och gynna sig själva på övriga samhällets bekostnad betyder lite om statens verksamhet inte är transparent, och om det är omöjligt att granska statens och myndigheternas finanser.

Frågan om bättre politiska styren och effektiva institutioner är bara ett exempel av många. Även frågan om sexuella och reproduktiva rättigheter har lyfts av flera organisationer här hemma och internationellt, vilket gett mig ett viktigt stöd då jag drivit och fått genomslag för denna ofta kontroversiella, men alltid viktiga fråga i panelen. Vägen mot 2015 har bara börjat med panelens rapport, och jag ser fram emot att fortsätta lyssna på fler tankar om hur nästa utvecklingsagenda bör se ut. Vi ska alla genomföra den tillsammans, och då måste vi också skriva den tillsammans.

Gunilla Carlsson, biståndsminister