Go to main navigation

Debatt

Ambassader måste vägleda svenska företag i konfliktländer

Svenska företag, som Atlas Copco och Scania, löper risk att kopplas samman med – och bidra till – kränkningar av mänskliga rättigheter i Colombia. Därför bör den svenska ambassaden ges ett tydligare uppdrag att uppmärksamma företagen på riskerna och ge vägledning i företagsansvar.

Svenska företag behöver stärka sina system för att analysera och hantera människorättsrisker i de länder där de är verksamma. Men det finns även anledning att diskutera vilken roll svenska ambassader bör ha, och vilken kompetens som krävs för att de ska kunna ge näringslivet korrekt information om förutsättningarna i områden där det förekommer människorättskränkningar eller konflikter. Det visar Swedwatchs granskning av vattenkraftverket Hídroituango i Colombia, där Scania och Atlas Copco är med som leverantörer. Rapporten har gjorts i samarbete med Diakonia, Latinamerikagrupperna och Svenska kyrkan.

Colombia är en mycket komplex miljö att verka i för företag. Sedan mer än 50 år tillbaka pågår ett inbördeskrig, i vilket alla stridande parter har gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Den svåra kontexten kräver att företag har system på plats för att hantera människorättsrisker på ett adekvat sätt. De svenska företag i Colombia som Swedwatch har granskat är leverantörer av varor och tjänster till större projekt, vilket kan innebära begränsade möjligheter att påverka hur kunden och den part som håller i projektet hanterar människorättsrisker.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ska företag dock försöka förhindra och begränsa negativ påverkan som deras affärsförbindelser kan leda till, även om de inte själva bidragit till den negativa människorättspåverkan. I länder som Colombia behöver företag både genomföra en utökad riskanalys utifrån den specifika kontext som den väpnade konflikten innebär, en enhanced human rights due diligence, och anta en konfliktanpassad policy för hur de ska undvika att påverka konflikten negativt och riskera att bli delaktiga i brott mot internationell humanitär rätt, enligt de riktlinjer som finns för företag i konflikt.

Vattenkraftverket Hídroituango kommer att bli ett av de största i Latinamerika och de svenska företagen Atlas Copco och Scania är på plats med personal och utrustning. I samband med bygget sker allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Projektet har påverkat säkerhetssituationen och övergrepp mot civilbefolkningen förekommer från säkerhetspersonal. En del av befolkningen i området vittnar om att de blivit av med sin grundläggande försörjning men inte fått någon ersättning. Utöver detta finns en tydlig hotbild mot de människorättsaktivister som motsatt sig vattenkraftverket.

Atlas Copco och Scania saknar liksom de flesta svenska företag tillräckliga system för att upptäcka och hantera dessa människorättsrisker på ett adekvat sätt. Sedan företagen uppmärksammades på problemen har de vidtagit flera konkreta åtgärder för att sätta sig in i fallet. De måste nu använda sitt inflytande för att försöka påverka sina kunder att motverka fortsatta kränkningar och gottgöra kränkningar som skett, samt stärka sin lokala kapacitet att utföra human rights due diligence och konfliktkänslighetsanalyser. Båda företagen arbetar med att utveckla sina kundutvärderingssystem. Fler företag borde göra detsamma då Colombia blir en allt viktigare marknad för svenska företag.

Svenska ambassaden i Colombia bör också ta en mer aktiv roll i att informera företagen om de människorättsrisker som finns i landet, samt ge företagen stöd i hur dessa risker bör hanteras, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sveriges bistånd till Colombia är fokuserat på insatser för att främja respekt för mänskliga rättigheter och för att bidra till utveckling av en hållbar fred. Sverige har en stark och etablerad roll som givare och har mycket goda kunskaper om den komplexa situationen för mänskliga rättigheter.

Ambassaden bör ges ett tydligt uppdrag att informera  svenska företag om vad som krävs för att leva upp till de internationella riktlinjer om mänskliga rättigheter och företag, som Sverige har ställt sig bakom. Svenska kyrkan, Diakonia, Latinamerikagrupperna och Swedwatch rekommenderar också samtliga svenska företag i Colombia att tillsammans med ambassaden och experter på området ta fram gemensamma etiska riktlinjer för sin verksamhet i Colombia.

Viveka Risberg, Swedwatch

Erik Lysén, Svenska kyrkan

Bo Forsberg, Diakonia

Annelie Andersson, Latinamerikagrupperna