Go to main navigation
debatt.jpg

Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s avdelningen för samordning och insats, och Ann-Charlotte Zackrisson, chef för MSB:s enheten för insatser.

Debatt

“Insatsen i Västafrika har varit MSB:s svåraste och mest komplexa”

I ett debattinlägg svarar två insatschefer vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) på den kritik mot myndighetens ebolainsats, som OmVärlden lyft i två artiklar. Bland annat menar de att arbetsuppgifterna vid svåra insatser sällan blir dem man först tänkt sig, och just denna denna insats skedde i en turbulent situation där förutsättningarna ändrades i stort sett dagligen. Trots detta fick man mycket uträttat, skriver cheferna.

Regeringar världen över, FN och civila samhället enas om att omvärlden måste ställa upp inför ebolautbrottet i Västafrika. De som varit på plats längst signalerar att de inte kan hantera situationen. Nya aktörer måste kliva in.

Det är nu, i mitten på oktober förra året, som MSB får i uppdrag att samordna en svensk insats. Några av Sveriges främsta experter samlas under en vecka och analyserar behov och förutsättningar. MSB antar därefter Världshälsoorganisationens (WHO) förfrågan att tillsammans med Liberias hälsovårdsdepartement driva ett behandlingscenter i huvudstaden Monrovia.

I slutet av oktober kommer signaler att antalet fall inte längre ökar. MSB ber WHO bekräfta om behoven kvarstår, vilket WHO genast gör. Men när den svenska förstyrkan anländer till Monrovia håller den positiva trenden i sig. Det är en fantastisk nyhet. MSB bedömer det inte ekonomiskt försvarbart att öppna ett center. Kuba har personal på plats och MSB stödjer dem med den logistik och ledning som efterfrågas.

Parallellt stödjer MSB hälsovårdsdepartementet med en nationell triage (process för att sortera och prioritera patienter) - och infektionspreventionsstrategi. Behandlingscentret som MSB skulle drivit omvandlas till utbildningscenter, där MSB har en aktiv roll. MSB planerar att omrikta stödet till Sierra Leone. WHO bedömer däremot att behoven fortsatt är störst i Liberia och MSB får frågan om att bemanna ett center i Greenville. Efter garantier att det ska stå klart, skickar MSB personal, men byggnationen är försenad.

Vid ett ebolautbrott den 10 december etablerar MSB en temporär enhet i Greenville. Utbrottet kan därför snabbt begränsas, men MSB ombeds säkerställa beredskap i 42 dagar. Under tiden stödjer MSB sjukhuset i Greenville med triage, utbildning och materiel. Stöd ges även till två lokala kliniker inom triage, el, kommunikation, vatten och sanitet. Det genomförs i samråd med lokala myndigheter och faller väl ut, varför ytterligare tio kliniker ska få stöd. MSB skapar också en isoleringsfunktion vid sjukhuset inför framtida utbrott. Kapaciteten i Sinoe-regionen har väsentligen stärkts. I mitten av december skickar MSB även personal till Sierra Leone, för stöd till ett center. Också här beskrivs de svenska insatserna som viktiga.

Att MSB inte bedrev vård i planerad utsträckning är positivt, och insatsens resultat kan inte mätas utifrån det. Antalet smittade avtog snabbare än någon hade vågat hoppas på. Det krävdes också beredskap ifall spridningen skulle ta fart igen. Vid ett nytt utbrott i Sinoe hade MSB:s närvaro varit avgörande. Ständig omplanering har inneburit att våra medarbetare blivit frustrerade. Samtidigt har denna flexibilitet varit nödvändig för att möta förändrade behov och har av våra partners på plats upplevts som en fördel.

Sveriges bidrag bygger på ett gemensamt arbete med svenska och internationella aktörer. Det är många som ska samverka i en turbulent situation där läget förändras dagligen. Insatsen i Västafrika har därför varit MSB:s svåraste och mest komplexa insats. Vår långa erfarenhet säger oss att i merparten av de insatser som genomförs, blir arbetsuppgifterna inte de som först efterfrågades. Men det var de arbetsuppgifter som krävdes där och då för att insatsen skulle ge resultat.

MSB skickar inte personal utan en godtagbar säkerhetssituation. Under hösten arbetade MSB intensivt för att hitta evakueringslösningar. Det var därför olyckligt att den lösning som garanterats i Greenville, inte var helt säker. För att minska exponeringen för smitta lät inte MSB personalen arbeta direkt med patienter. Detta ledde givetvis till frustration för en engagerad och kompetent personal. Som så ofta, brottades vi med frågor om etik och säkerhet för personalen.

MSB kommer att utvärdera insatsen – och bli utvärderade. MSB välkomnar detta. Så också personalens synpunkter eftersom de hjälper oss att bli ännu bättre. Vi är stolta över vår personal, som arbetat under mycket pressade förhållanden. Det finns mycket att lära, men det kan ändå konstateras att insatsen, särskilt under rådande förutsättningar, har uträttat mycket.

Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s avdelningen för samordning och insats

Ann-Charlotte Zackrisson, chef för MSB:s enheten för insatser