Go to main navigation
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete

Sveriges minster för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, lyfter i ny proposition vikten av samordning inom regeringen för att Sverige ska lyckas med Agenda 2030.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

debatt

”Ska vi klara av Agenda 2030 måste vi snabba på”

För att uppnå Agenda 2030 måste alla politikområden samordnas. Det skriver Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, som med en ny proposition vill att alla hästar drar åt samma håll.

Sverige ska gå i bräschen för Agenda 2030, både på hemmaplan och globalt. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter. Därför presenterar regeringen nu en proposition för att stärka arbetet med målen i Agenda 2030.

För att Sverige ska kunna fortsätta att visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Som ett viktigt steg i detta arbete lägger regeringen nu fram en propositionen som ska visa inriktningen för det fortsatta arbete med Agenda 2030.

Regeringen föreslår ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att verka för hållbar utveckling inom tre viktiga dimensioner; ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling. Det föreslagna målet inkluderar även Sveriges politik för global utveckling (PGU) och tydliggör att genomförandet ska präglas av samstämmighet och agendans centrala princip att ingen ska lämnas utanför.

All politik påverkar samhällets utveckling. Därför måste vi se till att alla hästar drar åt samma håll för att Sverige ska bli ett hållbart samhälle i en hållbar värld. Vi måste finna samstämmighet mellan olika politikområden och mellan politik på lokal, regioner, nationellt och globalt.

Redan idag omfattas delmålen i Agenda 2030 helt eller till viss del av lagstiftning och av riksdagsbundna mål, inom exempelvis miljö, folkhälsa och jämställdhet. Det är genom att genomföra dessa riksdagsbundna mål vi ska genomföra agendan.

I propositionen regeringen nu presenterar framhåller vi därför vikten av samordning och samverkan med aktörer i hela samhället samt behovet av att samverka inom EU och globalt.

För att Agenda 2030 också ska arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv, vilket är centralt i PGU:n, väljer vi att inkludera detta i målet för Agenda 2030. På så sätt omfattar Agenda 2030-målet att samstämmigheten mellan olika svenska utgiftsområden också blir mer utvecklingsfrämjande. Jag vill också betona att PGUs övriga delar fortsatt gäller genom våra mål och inriktningen för vårt utvecklingssamarbete. 

Ambitiösa mål måste också fyllas med handling. Därför bör målet följas upp och redovisas samlat till riksdagen i en särskild bilaga i budgetpropositionen minst en gång per mandatperiod.

Bilagan bör innehålla en nulägesanalys, en analys av samstämmighet och en samlad redovisning av regeringens arbete med Agenda 2030, inklusive en redovisning av hur Sverige har förflyttat sig mot målet. På så sätt stärker vi samstämmighetspolitiken, genom att uppföljningen flyttas in i regeringens mest centrala styrdokument, statsbudgeten.

Regeringen kommer också att vara aktiv i den internationella uppföljningen och delta i den frivilliga nationella granskningen vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling en gång under varje mandatperiod.

Ska vi klara av målen för Agenda 2030 måste vi snabba på arbetet, se till att alla politikområden jobbar åt samma håll och säkerställa att utvecklingen går att granska, utvärdera och omvärdera. Propositionen regeringen nu lägger fram är ett viktigt steg i den processen. 

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete