Go to main navigation
Inger Davidson NY 2015-crop.jpg

Inger Davidson, ordförande Svenska Unescorådet. Foto: Svenska Unescorådet.

debatt

Dags att prioritera utbildning i biståndet

Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Samtidigt är utbildning ett prioriterat område i regeringens nya policyramverk för biståndet. Det är dags att detta omsätts i handling. Det skriver Svenska Unsecorådet tillsammans bland annat Rädda barnen och Lärarförbundet.

Utbildning är en fundamental rättighet och skapar dessutom omfattande gynnsamma effekter på andra områden som jämställdhet, ekonomi och hälsa. Trots stora globala framgångar inom utbildningsområdet de senaste decennierna så kan fortfarande 774 miljoner människor i världen inte läsa och skriva. Enligt FN-organet Unesco så saknar över 260 miljoner barn tillgång till skola.

Regeringen antog i december ett nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Ramverket innehöll ett nytt förstärkt fokus på utbildning. Särskild uppmärksamhet ges utbildningens roll i konflikt- och postkonfliktsituationer samt i humanitära kriser. Med utbildningens stärkta roll i det nya policyramverket vore det en logisk följd att regeringen omsätter ramverket i praktisk handling.

Det är viktigt att detta sker nu. Det svenska utbildningsbiståndet är dessvärre i dag mycket lågt och Sverige är ett av de länder inom OECD som satsar minst på utbildning som andel av det totala biståndet.

Globalt har stödet till grundutbildning minskat med 8 procent mellan 2010 och 2013, medan det totala globala biståndet ökade med 8,5 procent under samma period. Det är orimligt att det svenska utbildningsbiståndet är så lågt mot bakgrund av hur det rådande läget på utbildningsområdet ser ut globalt.

Utbildning i humanitära kriser är dubbelt drabbad. Endast 1,9 % av världens humanitära bistånd går till utbildning. Det motsvarar ungefär en tredjedel av det uppskattade behovet av humanitära utbildningsinsatser. Vi ser idag många långa konflikter där en hel generation riskerar att bli utan utbildning – med förödande konsekvenser på sikt. Utbildning bör därför vara en viktig komponent i det humanitära biståndet.

För att kunna säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, enligt det globala utvecklingsmålet om utbildning i Agenda 2030, behöver regeringen därför satsa mer på utbildning även globalt.

Såväl statsministern, som biståndsminister Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin, har lyft fram utbildning som ett område som är mycket viktigt att satsa på globalt för att uppnå Agenda 2030-målen. Vi står beredda att agera för att förverkliga målen om utbildning för alla och vi vill se regeringens uttalade ambition omsättas i praktiken.

Nu är det dags för regeringen att gå från ord till handling och ge tydliga instruktioner till Sida att prioritera utbildningsfrågorna.

Inger Davidson, ordförande, Svenska Unescorådet

Åsa Kratz, ordförande Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf)

Stefan Attefall, ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen

Hélène Boëthius, ordförande, Adult Learning and Empowerment Fund (ALEF)

Agneta Lind, styrelseledamot, Adult Learning and Empowerment Fund (ALEF)