Go to main navigation
Caroline Åberg

Caroline Åberg, UNDP

Foto: UNDP

DEBATT

De nya globala målen för hållbar utveckling gäller både dig och mig

Idag godtar världens ledare 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Målen är allas vårt gemensamma ansvar och tillsammans kan vi utrota fattigdomen och försäkra oss om att ingen hamnar på efterkälken. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP:s svenska representant Caroline Åberg.

Idag gör sig världens ledare redo för att anta de nya globala målen för hållbar utveckling. Målen representerar en gemensam vision om att sätta både människor och jordklotet på en hållbar kurs innan 2030. De lägger grunden för en ny utvecklingsagenda, som ska möjliggöra slutet på extrem fattigdom, bättre levnadsvillkor och skydd av vår gemensamma miljö.

Många av dagens utmaningar kan inte lösas på nationell nivå. De syriska flyktingarna, förra årets ebolautbrott och klimatförändringarna är bara några exempel på utmaningar som sträcker sig långt bortom nationsgränserna. De globala målen kommer att visa vägen mot ett jämställt, jämlikt och gemensamt välstånd, och lägger samtidigt riktlinjer för att skydda miljön.

FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon har sagt: "vi är den första generationen som kan få ett slut på extrem fattigdom och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna." Vi har alla en del av ansvaret för världens problem, och vi kan alla bli en del av lösningen.

Genom resultaten av FN:s ännu rådande globala utvecklingsagenda, Milleniemålen, har vi lärt oss att det lönar sig att sätta mätbara och konkreta målsättningar för utveckling. Miljoner människor har fått det bättre tack vare de gemensamma ansträngningarna för att uppnå de åtta milleniemålen. När de nu går i mål i slutet av året kommer de också ha fungerat som ett fundament för den nya globala utvecklingsagendan.

Milleniemålet om att halvera extrem fattigdom uppnåddes för fem år sedan, fler människor har fått tillgång till dricksvatten, människor i slumområden har höjt sin levnadsstandard och flickor och pojkar går idag nästan lika länge i skolan. Om trenden fortsätter kommer vi även uppnå flera av de milleniemål som är relaterade till hälsa.

De senaste 20 åren har sannolikheten att ett barn dör innan det fyllt fem år nästan halverats. Mödradödligheten världen över har också halverats. Fler människor än någonsin tidigare får antiretroviral behandling av hiv. Fler än sex miljoner dödsfall av malaria har avvärjts på grund av en betydande ökning av förebyggande åtgärder och malariabehandling.

Det har gjorts enorma framsteg och världen blir bättre. Framgången är mätbar och visar värdet av en samlad agenda som understöds av konkreta mål. Men trots allt som uppnåtts är ett liv i fattigdom och utsatthet fortfarande en realitet för många.

Därför fokuserar de 17 nya hållbara utvecklingsmålen på att få ett slut på alla former av fattigdom, svält och allvarliga hälsoproblem. Det är en ambitiös agenda som även kommer bryta ny mark genom att sätta nya mål för att bekämpa orättvisor, skapa värdiga arbeten och ren energi, hantera klimatförändringarna, samt skapa fred och rättvisa.

Vi möter de nya utmaningarna genom att länka samman de utmaningar vi står inför, så att vi har en god grund att stå på för att uppnå goda resultat. Det ligger nu i allas intresse att lägga kraft på att uppnå de nya målen och bygga en gemensam välfärd. Det kan dessutom generera enorma investeringsmöjligheter som kan vara till godo för både människor och miljö.

Med detta nya helhetsgrepp som gäller för alla länder och alla människor, både rika och fattiga, kan vi utrota alla former av fattigdom och försäkra oss om att ingen hamnar på efterkälken.

Caroline Åberg, Sverigerepresentant för FN:s utvecklingsorgan UNDP