Go to main navigation
Majs

"Dagens GM-grödor utgör inte någon större risk, för människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön", det menar skribenterna.

Foto: Giandomenico Pozzi/Flickr

DEBATT

”Den parallella vetenskapens förvrängda värld”

Inga övertygande bevis har någonsin framkommit som tyder på att GM-grödor utgör en risk. Ändå motsätter sig vissa organisationer fältförsök kring grödor som kan avhjälpa allvarlig näringsbrist och rädda livet på miljontals fattiga människor. Det menar forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström.

Den franske forskaren Marcel Kuntz har myntat uttrycket "parallell vetenskap" för att beskriva den forskningsliknande verksamhet som stöds av miljörörelser och som bland annat utmärks av att slutsatserna föregår de experimentella resultaten. Dessa slutsatser används sedan för att undergräva allmänhetens förtroende för verksamheter som inte ligger i linje med dessa rörelsers ideologi; till exempel myndigheternas riskbedömning av genetiskt modifierade organismer, GMO.

Under det senaste årtiondet har EU-kommissionen anslagit över 200 miljoner euro till forskning om de potentiella riskerna med GM-grödor. Slutsatsen av denna massiva insats är att dagens GM-grödor inte utgör någon större risk, för människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön, än motsvarande konventionellt förädlade grödor.

Men parallellvetenskapens gårdfarihandlare ignorerar dessa resultat. Tidigare i höst blåljög Greenpeaces chefsforskare Doug Parr inför det brittiska parlamentet och förnekade blankt den världsomspännande koncensus som finns om GM-grödornas säkerhet. Eftersom inga övertygande bevis någonsin har framkommit som tyder på att gentekniken i sig utgör en risk, hävdar Greenpeace att frågan kräver ytterligare studier.

Genom riktade stöd uppmuntras parallellvetenskapen inom EU. Inom ramen för sitt ”LIFE-program” har EU-kommissionen öronmärkt 3,4 miljarder euro till miljöinriktade NGO:er under de kommande sex åren. Flera av de NGO:er som i dag är mottagare av EU-medel använder dessa pengar för att bedriva lobbyarbete gentemot EU:s beslutsfattare i syfte att förbjuda genmodifierade livsmedel.

En av de mest högröstade lobbyorganisationerna är Jordens Vänner Europa, som fick 750 000 euro i EU-pengar förra året, vilket utgör mer än hälften av organisationens totala budget. Jordens Vänner Europa har lanserat en kampanj som heter "Stop the Crop" (”Stoppa Grödan”) för att förmå Europeiska lagstiftare att inte tillåta den vetenskapligt baserade beslutsprocess som skulle kunna möjliggöra odling av GM-grödor i Europa.

I höstas, påtalade vi i en debattartikel i UNT  att Svenska Naturskyddsföreningen har kanaliserat SIDA-medel till en anti-GMO-grupp i Filippinerna, som misstänkts vara inblandad i ett sabotage av ett fältförsök på det ”Gyllene riset”. Detta A-vitaminberikade ris kan avhjälpa allvarlig näringsbrist som kan leda till synskador och i värsta fall döden. Miljörörelsen, med Greenpeace i spetsen, har stött parallellvetenskapliga rapporter som utmålar det Gyllene riset som riskabelt och ineffektivt, trots att det finns överväldigande vetenskapligt stöd för att riset skulle kunna rädda livet på miljontals fattiga människor.

Anti-GMO-ideologin förfäktas med en nästan religiös intensitet och dess tillskyndare är notoriskt obenägna att ändra sig. Så till exempel deklarerade Miljöpartiets förre ledamot i Gentekniknämnden offentligt att han skulle rösta mot varje förslag att godkänna en GMO, oavsett kunskapsläget när det gäller säkerheten.

Europeiska miljöorganisationer har också börjat angripa professionella vetenskapsmän i syfte att undanröja konkurrensen till den parallella vetenskap som de själva sprider i syfte att stödja sin politiska agenda. Det kanske mest slående exemplet på detta kom i juli i år, då Greenpeace och åtta andra miljögrupper skickade ett öppet brev till EU:s tillträdande president Jean-Claude Juncker där de bad honom att avskaffa tjänsten som högsta vetenskapliga rådgivare till EU-kommissionen. Miljöorganisationerna var rasande över att den dåvarande chefsrådgivaren, Anne Glover, har deklarerat att hon är för användningen av GM-grödor.

I stället för att lyssna på forskarsamhället vill miljöorganisationerna att EU-kommissionen ska ta råd från "oberoende källor" – med andra ord, de själva. Flera vetenskapliga organisationer reagerade med bestörtning. Bland annat uttalade sig de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation EASAC (European Academies Science Advisory Council): “policy makers or lobbyists who seek to remove scientists because they do not like their findings or advice do so at the peril of their citizens.”

EU-kommissionen meddelade i november att man gått miljörörelsen till viljes och avskaffat posten som högsta vetenskaplig rådgivare.

Den parallella vetenskapens företrädare är försåtliga just därför att de förvrider vetenskapen i syfte att desinformera i stället för att informera. Med sin exceptionella förmåga att manipulera både traditionella medier och nyhetsflödet på internet förvränger de den verklighetsbild som den politiska beslutsprocessen verkar inom. I den meningen utgör de ett hot mot själva demokratin, vilken ytterst är beroende av en välinformerad allmänhet. Det är därför hög tid att återupprätta upplysningens kunskapsideal, med vetenskapen som den centrala källan till kunskap, särskilt när det gäller sådana miljörelaterade frågor som bäst kan förstås med hjälp av empiriska metoder.

Jens Sundström. Docent i växtfysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Torbjörn Fagerström. Professor emeritus i ekologi vid Lunds universitet och tidigare prorektor vid SLU

Debattartikeln är en förkortad översättning av en Op-ed i The Wall Street Journal publicerad den 29 oktober 2014 med titeln ”The Warped World of Parallel Science”.