Go to main navigation

REPLIK

"Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle"

Sverige är en av världens största givare av demokratibistånd. Vi drar inte ner mer här än vad snittet är på andra områden. Det skriver biståndsminister Isabella Lövin i en replik på tidigare debattinlägg i OmVärlden i veckan, där nedskärningarna inom biståndet till demokrati och mänskliga rättigheter kritiseras.

Olika aktörer däribland Robert Hård, chef för Civil Rights Defenders och Martin Ängeby, chef för den liberala biståndsorganisationen Silc uttrycker oro här i OmVärlden för att regeringen inte skulle prioritera mänskliga rättigheter och demokrati inom biståndet och i våra internationella relationer. Jag kan försäkra skribenterna att vårt engagemang för dessa frågor är grundmurat. Sverige är en av världens största givare av demokratibistånd.Mänskliga rättigheter och demokrati utgör den största sektorn inom Sidas verksamhet och frågorna finns självklart alltid med i vår politiska dialog med andra länder. För att möta de växande utmaningarna globalt vässar vi dessutom nu vårt omfattande arbete.

Respekten för mänskliga rättigheter, en demokratisk utveckling och civilsamhällets möjlighet att verka fritt är helt avgörande för att vi ska lyckas bekämpa fattigdom och förtryck, liksom för att vi ska kunna uppnå FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling som antogs förra året.  Arbetet för ekonomisk utveckling och social rättvisa inom ramen för planetens gränser handlar om mänskliga rättigheter och vi gör nu ett omtag för att förtydliga detta inom biståndet.

Dessvärre ser vi, som skribenterna också framhåller, en djupt oroande utveckling i världen. Situationen för mänskliga rättigheter och demokrati försämras i fler länder än den har förbättrats i. Över 50 länder har antagit eller avser anta lagar som gör det svårare för civilsamhällets organisationer, journalister och nätaktivister att verka, granska makten och hålla beslutsfattare till svars. Under mina resor till allt från Bangladesh, Libanon till Bolivia har jag mötts av samma budskap från aktivister som kämpar för allt från markrättigheter, kvinnors mänskliga rättigheter, miljöfrågor, rättstatens principer och mot korruption. Jag tar deras budskap på största allvar. Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle – det är, i många delar, den motor som driver samhällen mot ständig förbättring.

Jag är stolt över att Sverige fortsätter att vara en stor biståndsgivare i ett läge där vi tagit ett exceptionellt stort ansvar för den internationella flyktingkrisen. Trots att vi satt ett tak på avräkningarna behöver vi dock skära cirka 4 miljarder jämfört med budgetpropositionen för 2016. Det märks självklart, i stort sätt alla områden berörs, inklusive den globala strategin för särskilda insatser för demokrati och mänskliga rättigheter, som Ängeby refererar till. Vi drar inte ner mer här än vad snittet är på andra områden. En del av minskningen på just denna strategi utgörs i själva verket av överflytt av verksamhet mellan myndigheter och inte om någon neddragning i tilldelade medel. Det handlar bland annat om att det svenska stödet till FN:s MR-kontor OHCHR flyttas från Sida till Regeringskansliet samt att ansvaret för valobservatörsverksamheten flyttas från Sida till Folke Bernadotteakademin. 

Jag vill också förtydliga att strategin för särskilda insatser för demokrati och mänskliga rättigheter utgör en liten del av vårt totala demokrati- och MR-stöd, där en mycket större del går via våra bilaterala strategier till olika länder och vårt stöd till multilaterala organisationer, framför allt genom FN:s olika utvecklingsorgan, så som t ex Unicef och FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

Utöver Sidas strategier stödjer också regeringen fortsatt aktörer som på innovativa och flexibla sätt försöker bistå individer och organisationer som kämpar för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter under besvärliga omständigheter. Det gäller bland annat European Endowment for Democracy och Prague Civil Society Centre som på kort tid har etablerat sig som viktiga givare av demokratistöd i EU:s närområde.

Vi vässar nu också arbetet på en rad områden: 

  • Vi stärker samarbetet med det civila samhället i Sverige och internationellt. Tillsammans med organisationer har vi tagit fram gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingsarbetet.
  • Vi lägger fram en skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer till riksdagen liksom ett ramverk för biståndets inriktning där detta är en självklar del. Skrivelserna synliggör prioriteringar och verktyg för att utveckla arbetet ytterligare.
  • Vi tillsätter en särskild ambassadör för de mänskliga rättigheterna som en extra motor i arbetet. 
  • Vi stärker rättighetsperspektivet inom biståndsverksamheten, både vad gäller barnrättsperspektivet och de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna. Samtidigt utvecklar vi arbetet för att stärka demokratiska institutioner i utvecklingsländer så som rättssystemet. 

Vi verkar för att vidga det demokratiska utrymmet och vi ska vara en tydlig motkraft till den våg av repressiva åtgärder vi ser världen över. Vår ambition är klar. Människorättsförsvarare, nätaktivister, journalister, och civilsamhällesorgansationer får inte tystas.

 

Biståndsminister Isabella Lövin