Go to main navigation
Isabella Lövin

Foto: Fredrik Hjerling

”En rad områden där förbättringar krävs”

Debatt. En utredning pekar ut brister i UD:s hantering av biståndet. Biståndsminister Isabella Lövin (mp) skriver att hon tar kritiken på allvar och utgår från rapporten när hon drar igång ett förändringsarbete för att förtydliga bland annat hanteringen av kärnstödet. 

Biståndet är ett av Sveriges viktigaste redskap för att möta de utmaningar världen står inför i dag. De humanitära behoven växer, klimatförändringar leder till nya katastrofer och fattigdomen ökar samtidigt som antalet krig och konflikter blir fler. Behoven av multilaterala organisationer såsom FN har kanske aldrig varit så stora som i dag. Som en av de största givarna till dessa organisationer driver Sverige på för att de ska bli ännu bättre på att verka för mänskliga rättigheter, fred och en hållbar utveckling. Vårt engagemang innebär också ett stort ansvar för att biståndet hanteras så effektivt och transparent som möjligt.

För biståndets relevans och trovärdighet är det absolut nödvändigt att hanteringen är öppen, att det finns klara rutiner som underlättar uppföljning, utvärdering liksom utomstående granskning och att ansvarsfördelningen är glasklar.

Jag tar därför den kritik och de förslag på förbättringar som framförs i en ny extern översyn av bidragshanteringen på Utrikesdepartementet (UD) på största allvar. Översynen bygger på en gedigen genomgång som visar att det på en rad områden behöver bringas ordning på departementet. Liknande kritik har framförts upprepade gånger under senare år, bland annat i en rapport från Riksrevisionen i november 2014.

Det är anmärkningsvärt att den tidigare biståndsministern, Gunilla Carlsson inte tog tag i problemen. Ordning och reda inom biståndet var som välbekant honnörsord hos alliansregeringen, något som Carlsson ihärdigt utkrävde av Sida och organisationer inom civilsamhället. Först våren 2014 tillsatte dåvarande kabinettssekreteraren en översyn av bidragshanteringen på UD. Den ligger nu på mitt bord, analysen liksom förslagen är inte märkvärdiga utan självklarheter. Självklart ska UD leva upp till samma krav som gäller för Sida.

Översynen, som även väger in Riksrevisionens senaste rapport, identifierar en rad områden där förbättringar krävs; regelverket för det icke-öronmärkta stödet till organisationer - det så kallade kärnstödet - behöver tydliggöras, beslutsunderlagen och uppföljningar av bidragsärenden effektiviseras liksom samordningen av intern styrning och kontrollen inom bidragshanteringen.

Rapporten ligger till grund för det ambitiösa förändringsarbete som jag nu omgående sjösätter för att säkerställa öppenhet och tydlighet. Det omfattar bland annat:

  • Regeringsbeslut kommer att fattas för varje enskilt kärnstöd för att tydliggöra den politiska prioriteringen.
  • En UD-specifik vägledning, med rutinbeskrivning och mallar tas fram snarast.
  • Beredningsunderlag av kärnstöd ska hållas samman i årsakter för att säkra transparensen vad gäller beslutsunderlag och uppföljning.
  • Organisationsbedömningar ska göras systematiskt.

Vårt arbete och stöd till multilaterala organisationer har haft stort genomslag på flera områden. Med effektivare rutiner kan vår röst inom dessa organisationer bli än starkare. Det är särskilt viktigt nu, när vi står inför ett historiskt år, då nya globala utvecklingsmål ska antas liksom ett nytt klimatavtal, som tillsammans kan sätta utvecklingen i världen på rätt spår.

Biståndsminister Isabella Lövin

Bakgrund