Go to main navigation
Kenneth G Forslund

Foto: Riksdagen

Valdebatt 2014

S: ”En rättvis värld är möjlig”

Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom människors möjlighet till organisering, arbete och egen försörjning skapas frihet och välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens välstånd gäller också globalt.

Alla människor i hela världen ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Världen förändras och politiken måste förändras med den. Politiken vilar på våra värderingar, men metoderna utvecklas och förändras. I vår Agenda för global utveckling anger vi mål och riktning för den biståndspolitik vi vill föra.

Närmare en miljard människor lägger sig hungriga varje kväll och många miljarder lever i fattigdom. 1,5 miljarder människor är dubbelt drabbade genom att de lever i fattigdom i sviktande stater präglade av våld och konflikt. Här kommer inte millenniemålen att uppnås. Människors grundläggande rättigheter respekteras inte.

Parallellt med den snabba tillväxten ökar också sociala och ekonomiska klyftor. Klimatförändringarna hotar både människor och utveckling. Människor ställer krav på demokrati, mänskliga rättigheter, värdighet, säkerhet och social trygghet. Sambandet är tydligt mellan demokrati och ekonomisk och social utveckling.

Majoriteten av världens fattiga människor lever idag i medelinkomstländer. Den gamla indelningen i utvecklingsländer respektive utvecklade länder räcker inte längre för att beskriva världen. Det internationella utvecklingssamarbetet och politiken bör dels bekämpa fattigdomen i låginkomstländer, dels genom andra typer av insatser stödja fattiga människor i medelinkomstländer.

PGU, som antogs av riksdagen 2003, utgår från rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling. Själva kärnan är att en samstämmig politik på alla områden ska bidra till hållbar global utveckling. PGU bygger på insikten att utvecklingssamarbete är en viktig del för utveckling – men bara en del. Helheten är mycket större. Den politik som förs på exempelvis miljö-, jordbruks- och handelsområdena har stor effekt för fattigdomsbekämpning och global utveckling.

Avslutningsvis, vi socialdemokrater vill:

– Behålla enprocentsmålet

– Riva upp biståndsplattformen

– Etablera ett brett samtal om biståndet där alla personer, organisationer och aktörer deltar

– Forma en ny framtidsinriktad svensk biståndspolitik baserad på fattiga människors aktiva deltagande i sin egen utveckling och med en rättvis värld som mål

Kenneth G Forslund, biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna