Go to main navigation
Jaime Gomez, FI
Feministiskt Iniativ

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson Feministsikt initiativ.

Foto: Jaime Gomez, FI

debatt

FI: Dags för en feministisk utrikespolitik på riktigt

Regeringen kallar sin utrikespolitik för feministisk, men ur många aspekter är Sveriges avtryck i världen snarare det motsatta. Vad som krävs är en politik som utmanar dagens världsordning som ensidigt gynnar män i globala Nord. Det skriver företrädare för Feministiskt initiativ.

Regeringens ”feministiska” utrikespolitik har nu varat i snart fyra år. Tanken har varit bra, men för en påtaglig förändring krävs en feministisk politik som leder till att snedfördelningen av makt som gynnar rika, män och globala Nord rättas till. För det behövs kraftigare satsningar på till exempel representation och deltagande från kvinnor, urfolk och andra marginaliserade grupper.

En del små ytliga förändringar har regeringen lyckats med, men inget som når roten av problemen. Rådande maktstrukturer måste ändras.

Krävs helhetssyn

Feministiskt initiativ anser att en feministisk utrikespolitik måste samverka med freds- och säkerhetspolitik, migrations- och flyktingpolitik samt internationell solidaritetspolitik och klimatpolitik. En sådan helhetssyn är central för att kunna leva upp till målet om mänsklig säkerhet, internationellt samarbete och nedrustning.

Militarismen är ett av världens allvarligaste hot. Nedrustning och konfliktförebyggande arbete sker bäst på internationella arenor, såsom FN, men även genom EU. Män startar krig och dör i krig, men krigets spår visar att kvinnor och barn alltid använts som slagfält i krig.

I ljuset av den meningslöshet som det patriarkala våldet förkroppsligar är det av yttersta vikt att kvinnor i ökad utsträckning deltar i förebyggande fredsarbete och i fredsprocesser. I dag är fler människor än någonsin tidigare på flykt, utan lagliga vägar. Det sexuella våldet härjar hänsynslöst och är ett av patriarkatets största avtryck. Patriarkala maktmönster finns i alla samhällen och upprätthålls genom att exkludera kvinnor och marginaliserade grupper från att inta maktpositioner.

Delar civilsamhällets analys

Concord, en paraplyorganisation som samlar 62 organisationer från det civila samhället, har nyligen presenterat rapporten "Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik" med sin syn på Sveriges utrikespolitik och konstaterar, i likhet med oss, att ambitionen är bra, men att resultatet är magert, särskilt när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken.

Sveriges regering lanserade i början av sin mandatperiod vad de kallade för en feministisk utrikespolitik. Nu måste Sverige leva upp till det och gå till handling.

I vår budget visar Feministiskt initiativ konkreta satsningar för en handlingskraftig feministisk utrikespolitik. Vi presenterar en feministisk och antirasistisk statsbudget som inte bara handlar om ökade resurser till internationell samverkan, utan även om förändringar av normer och värderingar, om mänskliga rättigheter och om lagstiftning och stöd till demokratiska reformer och institutionell uppbyggnad, vilket är minst lika viktigt.

Satsa på SRHR och avkolonialisering

Feministiskt initiativ är ett parti som ställer sig på de förtryckta folkens sida och förespråkar global rättvisa, hållbarhet och avkolonisering. Vi vill visa på alternativ till den nuvarande globala ordningen. Behoven av sexualupplysning och familjeplanering är mycket stora och viktiga för att stärka kvinnors egenmakt och därför vill vi satsa mer pengar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, och öronmärka sammanlagt 350 miljoner kronor per år.

Vi tycker att det är mycket viktig att satsa på en avkoloniseringsprocess vilket innebär att Sverige systematiskt ska studera kolonialismens följder för dagens samhälle, både beträffande den interna kolonialiseringen av Sápmi samt Sveriges del i de globala koloniala processerna, inte minst den transatlantiska slavhandeln.

Vårt koloniala arv ska leda till politiska, ekonomiska och kulturella åtgärder och omfördelning av resurser och tillväxt. Sambanden mellan fattigdom och ökade välfärdsklyftor samt rasism i perspektivet nykolonialism och globalisering ska analyseras. Vi avsätter som enda parti 750 miljoner kronor årligen till detta ändamål i vår budget.

Stoppa vapenexport och avräkningar

I linje med vår politik för fred, respekt för folkrätten och ökad mänsklig säkerhet vill vi att Sverige ska stoppa all vapenexporten och ställa om krigsmaterielproduktionen till civil produktion. Feministiskt initiativ vill bryta det militära normtänkandet.

Vi vill också att Sverige återgå till att avsätta en procent av BNI till bistånd utan avräkning för kostnader i Sverige för flyktingmottagande. Att kostnader för flyktingmottagande i Sverige tas av regeringen från budgeten för Internationellt samarbete är ett exempel på ett inhumant synsätt som, även om det är tillåtet enligt OECD/DAC-regler, inte borde tillämpas av Sverige.

Regeringen kallar sin utrikespolitik för feministisk, men ur många aspekter är Sveriges avtryck i världen snarare det motsatta. Feministiskt initiativ är det enda parti som har en feministisk politik som går till roten av problemet och på allvar utmanar dagens världsordning som ensidigt gynnar män i det globala Nord.

Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ

Mats Ekenger, ersättare i utrikesutskottet i FI:s riksdagsgrupp