Go to main navigation
Frida Metso och Fredrik Malm, Folkpartiet

Frida Metso och Fredrik Malm, Folkpartiet.

Foto: Stockholms stad/ Peter Knutson

Debatt RiksdagsValet 2014

FP: ”Starkt bistånd för fattigdomsbekämpning och frihet från förtryck”

Folkpartiet kan aldrig acceptera att människor lever i fattigdom och förtryck.  Vi står därför upp för ett generöst bistånd och enprocentsmålet. Med Folkpartiet sätts ljuset på större insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Varje år i två hela mandatperioder har Folkpartiet och alliansregeringen uppnått enprocentmålet. Trots en ekonomisk kris i världen, har svensk ekonomi stått stark. Det har fått det totala biståndet att växa varje år, så att vi kan ha ett stort humanitärt bistånd – och samtidigt satsa på långsiktiga biståndsinsatser för bland annat rättsstatsuppbyggnad, miljö och klimat.

Demokrati och frihet är de viktigaste verktygen för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter, inflytande och makt att själva forma sina liv och påverka samhället. Om kvinnor i utvecklingsländer inte kan välja sina lagstiftare, blir det inga satsningar på mödravård. Kvinnor och män måste kunna göra sina röster hörda. Med Folkpartiet stärks insatser för yttrandefrihet och stöd till frihetskämpar.

Utbildning är en nyckel för att bygga ett demokratiskt samhälle och främja jämställdhet. Folkpartiet vill lyfta rätten till utbildning och satsa mer på insatser för utbildning av god kvalitet.

Vi i Folkpartiet envisas med att Sverige ska vara en stark röst i så kallade motvindsfrågor, politiskt känsliga frågor. Det handlar om jämställdhet, kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och rätten till säker och laglig abort. Och det handlar om HBTQ- personers rättigheter. Sverige ska bidra ännu mer till insatser mot mödra- och barndödlighet och för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Folkpartiet vill ha både ett generöst flyktingmottagande och ett stort humanitärt bistånd. Vi är stolta över att Sverige är en fristad för så många människor som flyr undan krig, förtryck och katastrofer. Vi är principiellt inte för systemet med avräkningar men accepterar det så länge det sker i enlighet med OECD/DAC:s regler. De partier som vill avskaffa avräkningarna, visar inte hur de hållbart finansierar ett annat system.

De nya globala utvecklingsmålen post 2015 blir mycket viktiga. Vi vill att målen även ska inkludera demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och SRHR, utbildning och miljö- och klimat. Utmaningarna kan bara lösas gemensamt, med avstamp i ett tydligt rättighetsperspektiv och alla människors lika värde.

Frida Metso och Fredrik Malm, Folkpartiet