Go to main navigation
Dag Ehrenpreis debatt kontantstöd

De äldre blir allt fler i världen, samtidigt saknas pensioner och insikt om att äldre kan bidra till ekonomisk utveckling, skriver Dag Ehrenpreis.

Foto: Dag Ehrenpreis

DEBATT

Hur ska fattigdom avskaffas när alltfler blir äldre?

Snart kommer det vara fler äldre människor på jorden än yngre. Utan fungerande pensioner kan inte Agenda 2030 uppnås. Nu måste svenskt bistånd öka stödet, skriver  Dag Ehrenpreis på PRO Global.

Sveriges utrikespolitik ska bidra till att FN:s Agenda 2030 genomförs så att de globala målen kan nås. Dessa beaktar uttryckligen behoven av ekonomisk och social trygghet, vård och omsorg hos världens allt fler äldre.  

Äldre människor framhålls bland de utsatta grupper som behöver särskilda insatser för att FN-agendans mål att avskaffa fattigdomen ska kunna nås och ”ingen lämnas utanför”.


Fler blir äldre

Tack vare stigande välstånd i världen lever människor allt längre, och barnaskarorna minskar. Såväl antalet som andelen äldre i världens befolkning växer därmed allt snabbare.

Totala antalet äldre, de som är 60 plus enligt FN:s definition, väntas stiga till en miljard inom ett år, till över två miljarder före år 2050 och till över tre miljarder år 2100, och det inom en mansålder. Denna åldersgrupp växer med tre procent per år, snabbare än någon yngre grupp totalt sett. De äldre blir fler än barn under 10 år 2030 och fler än ungdomar 10-24 år 2050, då var femte människa är 60 plus, varav de allra flesta i låg- och medelinkomstländer.

Andelen äldre i världens befolkning kommer att mer än fördubblas 2017-2050 enligt FN. Ett trendbrott är att den ökar snabbast i Afrika (228 procent), följt av Latinamerika (161 procent) och Asien (132 procent).

Äldre är fattigare

Emigration och urbanisering förändrar familjestrukturerna. De äldre som blir kvar får det svårare försörja sig. I konflikt- och aidsdrabbade länder har många i den aktiva generationen försvunnit och oftast äldre kvinnor fått överta ansvaret för barnen.

Många äldre drabbas av social isolering och fattigdom med undernäring, ohälsa och funktionsnedsättningar. Utan en ekonomisk grundtrygghet riskerar äldre–främst kvinnor–att levnadsnivån faller under existensminimum.   

Mer pensioner

Både FN och Världsbanken framhåller vikten av socialt grundskydd, inklusive. ålderspensioner, för att komma åt fattigdomen. ILOs World Social Protection Report 2017-19 visar att andelen äldre i världen som får någon form av ålderspension har ökat snabbt–från 52 till 68 procent på tre år.

Alltfler länder inför nu någon form av sociala ålderspensioner, också fattiga länder i Afrika. Sedan 1990 har antalet länder med offentligt finansierade garantipensioner fördubblats, från 50 till över 100. Drygt hälften av alla länder har både garantipensioner och inkomstpensioner.

I 28 låg- och medelinkomstländer finns nu system för universella garantipensioner till alla över en viss ålder utan behovsprövning. Men alltjämt får en tredjedel av alla världens äldre klara sig utan någon som helst pension. I de flesta låginkomstländer får inte ens var femte äldre person någon pension.

Utan fungerande system för garantipensioner kan inte Agenda 2030-målet att eliminera fattigdomen uppnås.

 

Pensioner och ekonomisk utveckling

Pensionssystem kan också bidra till fattiga länders ekonomiska utveckling. Inom den formella sektorn kan en del av lönen sättas av till pensionsfonder och livförsäkringar. Detta pensionskapital kan finansiera infrastruktur och andra utvecklingsprojekt som skapar sysselsättning och inkomster, och ge ekonomisk tillväxt på både kort och lång sikt.

Pensionssystem kan också bidra till ekonomisk utveckling via efterfrågesidan. De äldre och mer erfarna kan ha goda idéer till förbättringar och innovationer som ökar produktivitet och inkomster. Men om de riskerar att hamna i åldersfattigdom om investeringen misslyckas avstår nog många från att ta risken. En garantipension som eliminerar den risken skulle däremot kunna stimulera till investeringar som befrämjar tillväxten.

Att bygga upp fungerande pensionssystem kan även förbättra de politiska och institutionella förutsättningarna för långsiktig utveckling genom att stärka det sociala kontraktet och stödet för nationsbyggande, om invånarna inser att man både bidrar till och drar nytta av landets utveckling.

En risk med pensionsfonder och andra kapitalfonder är att de kan urholkas av korruption. Noggrann revision och annan kontroll är därför mycket viktigt.

 

Svenskt bistånd till garantipensioner

Sida har inlett stöd till sociala trygghetssystem, som garantipensioner, men mycket mer kan göras. Sverige införde allmän folkpension redan 1913, när landet ännu var fattigt. Vi har en bra resursbas och lång erfarenhet av att bygga upp och reformera pensionssystem med anpassning till skiftande förutsättningar.

Sverige har också en gedigen resursbas för folkbokföring och skattesystem som kan användas för att få fram bättre statistik om olika åldersgruppers levnadsvillkor. Sida kan avsevärt öka sina insatser för att utveckla pensionssystem genom konsult- och kontantstöd.

Sida arbetar i januari-februari 2018 på regeringens uppdrag med förslag till strategier för hållbar ekonomisk och social utveckling. Ökat stöd för ålderspensioner måste ingå i dessa strategier för att svenskt bistånd ska kunna bidra effektivt till FN-målet att avskaffa fattigdomen.

Dag Ehrenpreis