Go to main navigation
Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight

Jesper Hansén, är generalsekreterare för organisationen MyRight, och ser stort behov av att inkludera personer med funktionsnedsättningars behov i arbetet med effekterna av covid-19.

Foto: MyRight

debatt

”I sviterna av covid-19 måste vi alla ha ett funktionshinderperspektiv”

När världen försöker hantera effekterna av covid-19-pandemin krävs ett funktionshinderperspektiv. Jesper Hansén, generalsekreterare för MyRight, ger fem råd till alla som planerar stödinsatser i spåren av pandemin.

Den pandemi vi nu ser svepa över världen drabbar personer med funktionsnedsättning extra hårt. Utgångsläget med utbredd fattigdom, diskriminering och bristande tillgänglighet leder bland annat till sämre tillgång till hälsovård och färre stödinsatser. Risken är nu stor att personer med funktionsnedsättningar glöms eller prioriteras bort. 

MyRights partnerorganisationer runt om i världen vittnar som så många andra om både akuta problem och stor oro för framtiden. Prioriteringen av covid-19 inom sjukvården innebär att mängder av ordinarie besök ställs in. 

Personer med funktionsnedsättning missar livsviktiga operationer och vård som är nödvändig för att vardagen och livet ska fungera. Många berättar också om hur de drar sig för att söka vård för sig själva eller sitt barn med funktionsnedsättning, av rädsla för att familjen ska drabbas av covid-19 vid ett sjukhusbesök. Förlorad arbetsinkomst kan för den här gruppen innebära mindre pengar till livsviktig medicin och behandling. 

Alla har rätt att veta vad som händer och vad som gäller. Information om covid -19, hur den sprids och hur vi kan skydda oss måste finnas tillgänglig även för exempelvis döva hörselskadade och synskadade.  

Funktionsnedsättning har en tendens att låsa fast människor i fattigdom. Personer med funktionsnedsättning har sämre tillgång till utbildning och egen försörjning. 

Många tvingas leva i totalt beroende av omgivningens välvilja utan en chans till ett självständigt liv. Detta trots att de besitter kapacitet att bidra till sin egen och samhällets utveckling. 

Världen över planeras nu mängder av insatser. Organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, och Internationella arbetarorganisationen, ILO, har gått ut med information om vikten av att inkludera funktionshinderperspektiv i arbetet. 

Med ett funktionshinderperspektiv i internationella insatser kan vi nå fler, förebygga smittspridning och se till att personer med funktionsnedsättningar själva är med och förbättrar sin och sin omgivnings situation.

Vad innebär det i praktiken att arbeta utifrån ett funktionshinderperspektiv i det läge världen befinner sig i nu?

MyRight har fem råd för en bra start: 

  1. Säkerställ att era insatser kommer personer med funktionsnedsättning till godo på lika villkor som andra i målgruppen. Anpassa era mål och styrdokument. Se till att ni i er organisations formuleringar omfattar önskad utveckling för personer med funktionsnedsättning. 

  2. Tänk efter före och använd universell utformning. Ordna nya miljöer, material och verksamhet så de i största möjliga utsträckning är tillgängliga för alla. 

  3. Kartlägg hur ni ska inkludera, konsultera och samarbeta med personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsen. 

  4. Inkludera frågor om situationen för personer med funktionsnedsättning i datainsamling och utvärderingar och inventera situationen för personer med funktionsnedsättning i era samarbetsländer. Här är det bra att konsultera funktionshinderrörelsen i era samarbetsländer. 

  5. Ha dubbla spår (twin track) när ni arbetar med inkludering av alla oavsett funktionalitet i projekt. Dubbla spår innebär att 1) inkludera ett funktionshinderperspektiv i all verksamhet (mainstreamed), 2) arbeta med riktade särlösningar (targeted) för grupper och individer. 

Det handlar om att anta nya perspektiv, men också om att genomföra verksamhet utifrån de gemensamma hållbarhetsmål som vi har satt upp inom arbetet med Agenda 2030. 

Alla som arbetar med insatser i sviterna av covid -19 på internationell nivå måste ha ett funktionshinderperspektiv. Bara så kan vi säga att vi faktiskt arbetar efter agendans princip om att inte lämna någon utanför.

Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight