Go to main navigation
Äldre kvinnor i Angola

Svenska Pensionärer utan gränser vill att världens äldre befolkning inkluderar i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling, som dessa kvinnor i Angola. 

Foto: Adriana Mahdalova/Shutterstock

debatt

”Inkludera äldre i genomförandet av Agenda 2030"

Trots att Sverige och FN lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med hållbar utveckling för alla fattas beslut om insatser mot den pågående pandemin utan ett äldreperspektiv. Det skriver Prudence Woodford-Berger, ordförande i PRO Global.

Den första oktober är den internationella äldredagen. Genom denna vill världens länder genom FN sätta fokus på såväl äldres behov och rättigheter som på den viktiga resurs som gruppen utgör i samhället.

Den pågående coronapandemin har gjort detta mer angeläget än någonsin. Äldre människor världen över drabbas mycket hårt både av själva sjukdomen och av de restriktiva åtgärder och rekommendationer som sätts in för att bekämpa spridningen av viruset.

En del av de negativa effekterna hade kunnat undvikas om äldres behov stått högre upp på den politiska dagordningen. Lilkaså om äldre själva tillfrågats om de beslut som berör oss.

Risken att dö i sjukdomen ökar markant med stigande ålder. I Sverige och andra rika länder har pandemin blottlagt betydande brister i äldreomsorgen. Samtidigt saknas i många fattiga länder nästan helt sådana samhällstjänster.

Behovet att fokusera på pandemin har lett till att många inte fått vård för sjukdomar som inte är covid-19-relaterade. För att skydda äldre har strikta restriktioner införts i många länder.

Människor över 70 har uppmanats att undvika sociala kontakter. Men social isolering är en hälsorisk i sig, vilken förvärras av att alltfler äldre lever ensamma.

Därutöver har ekonomiska svårigheter och ökad fattigdom slagit mycket hårt mot äldre. I många låg- och medelinkomstländer där människor försörjer sig inom den informella sektorn har hårda restriktioner med begränsad rörlighet berövat dem möjligheten att försörja sig själva.

Även i länder med en, om än klen, ålderspension har de fysiska restriktionerna många gånger gjort det svårt att försörja sig. Många är också beroende av remitteringar från yngre familjemedlemmar som är arbetsmigranter i rikare länder. 

Att viruset slår hårt mot människor över 70 är ett faktum, men de negativa effekterna hade kunnat minimeras om de äldre tillfrågats när länder formulerat strategier för att bekämpa pandemin. Till exempel tillfrågas inga personer som fyllt 80 år när Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) undersöker hur människor uppleveler pandemin. 

FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, har påmint om att allas liv är lika mycket värda, också de äldres. Generalsekreteraren har uppmanat alla regeringar att verkligen se till att äldre inte diskrimineras i vården och att de får en värdig omsorg; kan delta i vardagslivet och inte försvinner i ”social distansering”; att de kommer till tals och blir lyssnade till.

Mer än hälften av FN:s medlemsländer – däribland Sverige – och hundratals äldreorganisationer världen över svarade på generalsekreterarens upprop för en äldrevänlig respons på pandemin. Frågan är hur de lever upp till sina löften?

Trots generalsekreterarens initiativ och trots att pandemin slagit så hårt mot människor i högre åldrar lyste äldreperspektivet i stort sett helt med sin frånvaro när FN:s årliga uppföljningsmöte för Agenda 2030 genomfördes i juli i år. Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom man valt covid-19 som genomgående tema.

Att Sverige valt ”Leave no one behind” som ledstjärna för sitt deltagande borde också ha bäddat för mer fokus på hur äldre i utsatta situationer drabbats av pandemin. Därför vill vi påminna Sveriges regering om att aktivt inkludera äldre människor och våra intresseorganisationer i all planering av insatser och restriktioner under den pågående pandemin, liksom när återhämtningen och återuppbyggnaden tar vid.

Det gäller såväl Sveriges nationella som internationella insatser. Inte minst i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Ett hållbart samhälle efter pandemin kan endast förverkligas om alla är delaktiga och ingen lämnas utanför. 

Prudence Woodford-Berger, ordförande PRO Global/Pensionärer utan gränser