Go to main navigation
ulrika-modeer.jpg

Opinion

Replik: "Leva som vi lär viktigt för biståndets trovärdighet"

Biståndsministers statssekreterare Ulrika Modéer svarar på kritiken från Kajsa Johansson om transparens inom biståndet. Ulrika Modéer hävdar att Sverige som givarland bör bli mer öppna.

Kajsa Johansson påpekar i en debattartikel i Omvärlden att svenskt bistånd bygger på grundläggande principer om öppenhet och ansvarsutkrävande och att dessa principer måste efterlevas, också av Sverige som givarland. Det har hon alldeles rätt i. Att vi lever som vi lär är inte bara viktigt utan avgörande för biståndets trovärdighet och kvalitet.

Sedan den nya regeringen tillträdde har arbetet med att stärka dialogen med civilsamhälle, akademi, myndigheter och näringsliv haft högsta prioritet. Vi är redan på väg att ta fram nya rutiner för att både öppna upp och kvalitetssäkra biståndsarbetets processer. Kajsa Johansson redogör för ett möte på UD som inte levt upp till de ambitioner vi har. Det ger mig skäl att skynda på arbetet för nya rutiner.

De strategier som styr det svenska biståndet har, enligt den tidigare regeringens instruktion, utarbetats i tre huvudsakliga steg: Först beslutar regeringen om den huvudsakliga inriktningen i strategin genom s.k. ingångsvärden. Därefter utarbetar Sida konkreta förslag på resultat som skulle kunna uppnås inom ramen för dessa ingångsvärden. Utifrån dessa förslag fattar regeringen slutligen beslut om en strategi.

Under den tidigare regeringen har dialogen med externa aktörer främst skett vid två tillfällen i denna process: Ett startmöte har ägt rum som en del i arbetet att ta fram ingångsvärden. Under arbetet med att ta fram resultatförslag har Sida sedan bjudit in till ett aktörsmöte. Strategierna som Kajsa Johansson refererar till diskuterades vid ett aktörsmöte som Sida bjöd in till i september 2013. Sida och ambassaderna i berörda länder har haft kontakt med regeringsföreträdare och representanter från det civila samhället har fått möjlighet att komma med synpunkter och inspel både i Sverige och i mottagarländerna.

För oss som nytillträdd regering, har det känts angeläget att prioritera arbetet med nya, relevanta strategier för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Flera strategier har många år på nacken, och vi vill kunna ersätta dem, och avsluta beredningar som inleddes under den förra regeringen men drog ut på tiden. Trots att vi nu befinner oss i slutfasen kring strategierna för Mocambique, DR Kongo och Rwanda, har vi velat komplettera de konsultationer som hållits tidigare med ytterligare ett dialogtillfälle med aktörer från civilsamhället, akademi, myndigheter och näringsliv. I fallet som Kajsa Johansson nämner, har det dessvärre inneburit att inbjudna aktörer inte fått nödvändigt material tillgängliggjort i tillräckligt god tid eller utsträckning.

Såväl ingångsvärden, resultatförslag och de slutliga strategierna är offentliga handlingar och görs tillgängliga på regeringens och Sidas webbplatser. Ambitionen är att information om pågående och planerade strategiprocesser ska göras ännu mer lättillgänglig, t.ex. via en webbportal. Vi kommer också att annonsera möten och konsultationer publikt, för att stimulera ett breddat engagemang i kretsar som vi kanske inte når med riktade inbjudningar.

Vi beklagar naturligtvis om processen hittills inte nått upp till förväntningarna. I vår börjar arbetet med att ta fram ett nytt biståndspolitiskt policyramverk, ett ambitiöst och omfattande arbete som väntas bli klart till hösten 2016. Under tiden arbetar vi också med att förändra processarbete och styrning mot att bli både öppnare och mer inkluderande. Det tycker vi är viktigt för att strategierna ska hålla hög kvalitet. I det arbetet tackar vi Kajsa Johanssons för hennes konstruktiva synpunkter!

Ulrika Modéer, statssekreterare