Go to main navigation
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare/CEO WaterAid Sverige

Det saknas tillräcklig politisk vilja att finansiera vatten och sanitet i många länder, skriver Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Foto: Oscar Segerström

DEBATT

Med rätt satsningar kan alla ha rent vatten till 2030 – men då måste vi växla upp

Många av de globala målen riskerar att inte nås. Däribland mål 6, att alla ska ha rent vatten och sanitet. Vi hoppas därför att Sveriges kommande regering driver på för att världen ska öka takten, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

2015 enades världens länder om 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska vara uppnådda till år 2030. Bland annat ska fattigdomen utrotas, alla barn ha tillgång till en god utbildning, och alla människor få möjlighet till en bra sjukvård. Men målen ska inte ses som separata mål utan istället som en helhet. Alla mål hänger ihop. För att uppnå målen om hälsa, utbildning och fattigdom måste exempelvis även mål 6, att alla människor ska ha rent vatten och sanitet, nås.  

De globala utvecklingsmålen är det viktigaste avtal som världen har sett, men ett avtal ska ju också levereras på och det kommer inte ske av sig självt. Det kräver att alla världens länder växlar upp, investerar och levererar på sina löften. Vi vet att det fortfarande är möjligt att nå de globala målen till 2030, men världen kommer inte nå dit i nuvarande takt. 

Toalett först år 2066

I somras utvärderades mål 6 under FN:s High Level Political Forum i New York, och där blev det tydligt hur långt världen ligger efter att leverera på sina löften. I nuvarande takt kommer målet om vatten inte att uppnås förrän 2039, och för sanitet ser det ännu värre ut. Om inte mer görs kommer alla människor ha toalett först år 2066. 

Vad måste då göras? Det största problemet som vi ser är att det saknas tillräcklig politisk vilja i många länder, vilket leder till otillräcklig finansiering till vatten och sanitet. Detta trots att det är en utomordentligt god investering. Studier visar att varje krona som satsas på rent vatten och toaletter ger fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och bättre hälsa. Satsningar på vatten och toaletter måste därför ses som en investering, istället för en ren kostnad, där länder kan göra stora ekonomiska och sociala vinster.

Målen hänger ihop

Ett annat stort problem är att det ofta saknas integrering och samarbeten mellan olika organisationer, departement och myndigheter, trots att det är en förutsättning för att uppnå målen. Idag saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten hemma. Men rent vatten och toaletter är helt grundläggande även utanför hemmet. Utan vatten och toaletter kan inte sjukhus fungera (mål 3), barn gå i skolan (mål 4), kvinnor leva jämställda liv (mål 5) eller människor ta sig ur fattigdom (mål 1). Exempelvis saknar 38 procent av sjukhusen i världen idag tillgång till rent vatten, och 620 miljoner barn saknar toalett i skolan. Att världen ligger efter i utvecklingen mot att nå mål 6 om vatten och sanitet är därför inte bara ett hot mot att nå just det målet, det omöjliggör också uppfyllelsen av flera av de andra målen. 

För att lösa det krävs integrering, vilket innebär att inga strategier eller budgeter får läggas utan att de innehåller satsningar på vatten och sanitet. Inga nya skolor, sjukhus eller arbetsplatser får byggas utan att de har tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. 

Sverige får inte missa chansen

Sverige var drivande i arbetet mot att göra de globala målen en verklighet, och Sverige har fortsatt driva på för att målen ska genomföras. Vi hoppas att den nya regeringen fortsätter att arbeta för global utveckling och bidrar till att världen faktiskt uppfyller sitt avtal från 2015. Att Sverige fortsatt lyfter jämställdhet och är en röst för de svagaste i samhället. Då blir det även självklart att lyfta den livsviktiga frågan om vatten, toaletter och hygien högst upp på den globala agendan. Inte bara i sig självt utan också som en grundläggande förutsättning för jämställdhet, utbildning, SRHR, universell sjukvård och fattigdomsbekämpning. 

De globala målen och Agenda 2030 är en unik chans i historien, en chans att under vår generation lyfta världen och ge alla människor möjligheten att leva ut sin fulla potential. Den chansen får vi inte missa!

Cecilia Chatterjee-Martinsen,
generalsekreterare WaterAid Sverige