Go to main navigation
ministerdebatt.jpg

Foto: Mattias Edwall/Kristian Pohl/ Regeringskansliet

DEBATT

“Mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan”

58 miljoner barn i världen får inte i gå i skolan och 100 miljoner barn går inte ut grundskolan. Världens länder behöver göra mer för att se till så att alla människor ska få tillgång till den utbildning som de har rätt till. Utbildning måste bli en av grundpelarna i förhandlingarna om FN:s agenda för en hållbar utveckling. Det skriver biståndsminister Isabella Lövin och utbildningsminister Gustav Fridolin.

FN-organet Unesco lanserade igår i Sverige sin årliga rapport om utvecklingen av utbildning i världen: Education For All Global Monitoring Report (GMR). I rapporten konstaterar Unesco att 58 miljoner barn i världen fortfarande inte får gå i skolan. 100 miljoner barn går inte ut grundskolan. 780 miljoner vuxna kan inte läsa eller skriva. Även om framsteg har skett på flera områden inom utbildningssektorn så har ojämlikheten ökat. Endast en tredjedel av världens länder har uppnått målen om utbildning för alla.

År 2000 i Dakar, Senegal, enades 164 av världens länder om sex mål för utbildning för alla (Education for All, EFA). Målen gällde barnavård och förskola, andelen elever som börjar och stannar i skola, läs- och skrivkunnighet, lika tillgång till utbildning för pojkar och flickor och utbildningens kvalitet. Utgångspunkten för målen var att utbildning är en mänsklig rättighet och att målen skulle vara uppfyllda 2015. Viktiga framsteg har gjorts, men vi är inte framme och arbetet får inte tappa fart.

Inom FN pågår förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda för åren efter 2015. Precis som Unesco ser Sverige att utbildning är nyckeln till att uppnå många av de globala mål som diskuteras och måste vara en grundpelare i FN:s nya utvecklingsagenda. Utbildning utgör den fundamentala grundstenen för demokrati, jämlikhet och en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. Utbildning är också avgörande för jämställdhet och bidrar till att flickor och kvinnors röster stärks och ger en väg till arbete och egenmakt. Statistiken visar att utbildning för flickor bidrar till färre barnäktenskap, minskade födelsetal och minskad ojämlikhet inom länder.

Unesco drar också lärdomar av utvecklingen och pekar ut vägen framåt efter 2015. Det handlar om att länder behöver göra allt som krävs för att alla elever ska klara grundskolan, arbeta för att alla barn får tillgång till förskola, förstärka program för läs- och skrivkunnighet och jämställdhet i utbildningen. Dessutom måste länder investera i lärare och utbildningens kvalitet, fokusera på likvärdigheten i utbildningen och rikta resurser till de elever och skolor som har de största behoven.

För att kunna uppnå detta krävs att det sker ordentliga investeringar i hela utbildningssystemet. Finansieringen av utbildning är bristfällig i många delar av världen. Unesco visar att det varje år saknas 22 miljarder US-dollar för att nå utbildningsmålen och bara två tredjedelar av världens länder lägger de 4-6 procent av landets BNP på utbildning som rekommenderas. I Sverige lägger vi 6,8 % av BNP på utbildning. Utbildning är en viktig del av det svenska biståndet och Sverige samarbetar med utvecklingsländer som strävar efter att förbättra sina utbildningssystem. Sverige stödjer också FN-organet Unescos arbete och andra internationella initiativ som Global Partnership for Education.

Unescos rekommendationer stämmer också mycket väl överens med regeringens prioriteringar för skolan i Sverige. Regeringen fokuserar på tidiga insatser för att se till att alla elever ska få det stöd de behöver i tid för att klara grundskolan, vi investerar i lärarna och läraryrkets attraktivitet och prioriterar en jämlik skola för alla elever.

Det globala arbetet för att nå målen om utbildning för alla har visat att det går att nå resultat, men fler och större insatser krävs för att ge alla människor rätt till utbildning. Utbildning måste vara en av grundpelarna i FN:s nya agenda för hållbar utveckling. Alla världens länder har ett ansvar att satsa på utbildning som ger unga och vuxna, kvinnor och män förutsättningar för ett aktivt deltagande i en hållbar samhällsutveckling.

 

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Isabella Lövin, biståndsminister