Go to main navigation
Annica Sohlström och Sten Rylander

Annica Sohlström och Sten Rylander, Forum Syd.

Foto: Forum Syd

Debatt

Några frågor för den nya biståndsministern

Isabella Lövin (MP) - Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss nu en tät dialog kring utvecklingen av politiken för bistånd och global utveckling.

Sverigedemokraternas framgångar i valet är mycket oroande. De fattigaste och mest utsatta i världen kan bli de stora förlorarna om partiet ges möjlighet att omsätta sin biståndspolitik i praktiken. Vi förutsätter att övriga partier står fast vid att Sverige ska fortsätta driva en ansvarsfull bistånds- och utvecklingspolitik med de mest utsattas behov och rättigheter i centrum. I den kommande utformningen av en ny svensk politik för bistånd och global utveckling ser vi därför några särskilt viktiga förändringar:

Ökad biståndsbudget till miljö och klimat. FN:s Gröna klimatfond är tänkt att stödja de länder och människor som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Resurserna i fonden ska vara ett tillskott utöver givarnas ordinarie biståndsanslag. Vi förväntar oss att Sveriges regering tar sitt ansvar i enlighet med de internationella överenskommelserna gällande FN:s Gröna klimatfond, och tillför ytterligare resurser.

Stoppa urholkningen av svenskt bistånd. Sverige har valt att urholka biståndet mest av alla OECD-länder. Under 2013 gick hela 19 procent av biståndet till flyktingmottagande och andra kostnader som inte kom mottagarländer eller människor i fattiga länder till godo. Det är en urgröpning av biståndet som är sex gånger större än genomsnittet i OECD. Urholkningsfrågan måste du som biståndsminister ta tag i!

Driv på i jämställdhetsfrågor. Vi lever i en värld där kvinnor som grupp är underordade män som grupp. Detta får långtgående konsekvenser för kvinnors och mäns roller, resurser och handlingsutrymme. Att utmana maktstrukturer baserade på kön är därför en nyckelfråga i arbetet för en rättvis värld. Sverige måste fortsätta vara pådrivande och utmana de allt starkare krafterna i EU och världen som arbetar i motsatt riktning.


Översyn och nystart för PGU. Sveriges Politik för global utveckling (PGU) innebär att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Fortfarande finns det dock allvarliga konflikter mellan olika politikområden och utvecklingsmål, vilket kraftigt hindrar syftet med PGU. Vi anser att en nystart för PGU är nödvändig och vill att du ser till att regeringen tar sitt ansvar för forma den breda samstämmighetspolitik som samtliga partier står bakom.

Till sist vill vi uppmana dig att se betydelsen av det svenska civilsamhällets organisationer som är centrala aktörer i arbetet för att utkräva hållbarhet, mänskliga rättigheter och utveckling för alla. Såväl genom att påverka de krafter som styr världen, kapitalflödena och de globala institutionerna som genom att vara ett aktivt stöd för våra partnerorganisationer i andra länder i deras arbete. I slutänden handlar det om effektiv fattigdomsbekämpning som bara kan ske om berörda människor tillsammans arbetar med att utkräva sina rättigheter och arbetar med långsiktig förändring. Så använd oss, vi finns här och vill bidra till att Sverige behåller sin plats som en viktig global aktör.

Sten Rylander, ordförande Forum Syd

Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd