Go to main navigation

REPLIK

”Nilsson är välkommen att besöka våra flyktingläger”

Förra veckan hävdade frilansjournalisten Bengt G Nilsson på OmVärlden Debatt att det är bra att Sverige valt att inte erkänna Västsahara. "Inte i något avsnitt bemöter Nilsson det faktum att inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till det ockuperade Västsahara, eller att FN betraktar Västsahara som Afrikas sista koloni", svarar nu Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige.

Om det inte vore för att landet är ockuperat av Marocko hade Västsahara haft en statsbildning som varit effektiv. Det konstaterar några av världens främsta folkrättsexperter (professorerna Bring, Wrange och Mahmoudi) på DN debatt i november. Alltså den rakt motsatta åsikten som frilansjournalisten Bengt G Nilsson basunerar ut i en replik på Malainin Lakhals artikel i Omvärlden den 26/1 då han framför att Sverige bör genomföra sitt löfte att erkänna Västsahara.

Nilsson pratar om risken att Västsahara blir en ”failed state” men bemöter inte i något avsnitt det faktum att inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till det ockuperade Västsahara. Han nämner inte att flera domstolar förklarat ockupationen illegal och inte heller att FN betraktar Västsahara som Afrikas sista koloni. Jag kan inte utifrån frilansjournalisten Nilssons resonemang förstå annat än att han tillhör ett av få intressen i världen som anser att Marocko har rätten till Västsaharas territorium.

Nilsson för fram vaga resonemang om en koppling mellan vår strävan efter självständighet och sovjetiska intressen under kalla kriget. Jag kan inte tolka det på annat vis än att han är ute efter att demonisera oss västsaharier och vår strävan efter vår folkrättsliga rätt till vårt land.

Dåvarande Sovjet röstade mycket riktigt för vår rätt till självbestämmande i en FN-omröstning, tillsammans med en majoritet av medlemsländerna. Men där stannade deras engagemang. Dåvarande KGB:s arkiv är nu offentliga och frilansjournalisten Nilsson kan själv se efter.

Vidare hävdar Nilsson att våra flyktingläger i sydvästra Algeriet är gömställe för islamistiska rebeller från Mali. Den enda källa Nilsson kan hänvisa till i denna sak är ”franska medier”. Detta är ett direkt ohederligt sätt att argumentera. I direkt motsats till dessa anklagelser menar Donald Yamamoto, Principal Deputy Assistant Secretary, vid amerikanska utrikesdepartementet, i en session i april 2012 att amerikanska regeringen studerat anklagelser om al-Qaida i de Västsahariska flyktinglägren och inte funnit några som helst bevis för sådan verksamhet. På samma sätt konstaterade franska utrikesdepartementets talesperson Philip Lalliot samma år att de inte funnit några länkar mellan flyktinglägren och terrorism.

På en punkt håller vi med Nilsson, och det är att det råder en mycket svår situation för alla västsaharier som på grund av Marockos ockupation befinner sig i flyktinglägren i sydvästra Algeriet. Nilsson menar dock att det stöd vi får inte kommer befolkningen till del. De internationella organisationer som tittat närmare på biståndet till lägren, World Food Program och EU-kommissionen, har så sent som 2015 avfärdat sådana anklagelser. Det bistånd lägren får från omvärlden har skurits ned och vi har sett omedelbara effekter på befolkningens hälsa. Under hösten drabbades lägren även av skyfall och översvämningar som än mer försvårade situationen. Vår befolkning behöver ökat bistånd och samarbeten mellan den västsahariska regeringen, civilsamhället och internationella organisationer som säkerställer att det kommer till nytta.

Frilansjournalisten Nilsson intar med otydliga källor och rena felaktigheter som grund en position som han delar med den marockanska ockupationsmakten. Vi tolkar detta som okunskap och påminner Nilsson om att våra flyktingläger står öppna för besök från honom precis som vi välkomnar besök från alla i omvärlden som på plats vill se effekterna av ockupationen.

Vi hoppas att Sverige på samma sätt som FN, EU-domstolen och internationella domstolen i Haag, fortsätter att stå på folkrättens och oss västsahariers sida i vår strävan efter rättmätig självständighet. Ett erkännande av Västsahara från svenskt håll vore ett konkret verktyg som kan ge oss ny kraft i vår fredliga kamp.

Aliyen Kentaoui, Polisarios representant i Sverige