Go to main navigation
MÄN debattartikel

Vi måste höja ambitionerna och öka takten i jämställdhetsarbetet, skriver Alán Ali, ordförande MÄN.

Foto: MÄN

DEBATT

Nyblivna pappor är en nyckel för att nå jämställdhet

På söndag firas fars dag i över 50 länder. När män blir pappor öppnas ett fönster till förändring mot mer jämställdhet. Om vi ska nå jämställdhet inom vår livstid måste samhället öka sina ansträngningar för att män ska ta hälften av ansvaret hemma. Det skriver Alán Ali, ordförande för MÄN.

För att nå det globala målet om jämställdhet och kvinnors egenmakt så måste män ta hälften av ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Därför krävs det att vi höjer ambitionerna och ökar takten i jämställdhetsarbetet.

Kvinnor utgör hälften av världens arbetskraft, samtidigt som de globalt utför upp till tre gånger mer av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Enligt ILO kommer det att ta minst 75 år innan kvinnors och mäns inkomster är jämställda. Så länge kan vi inte vänta. 

I det globala målet om jämställdhet lyfts frågan om vikten av att erkänna och värdesätta det obetalda omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur, socialt skydd och främja delat ansvar inom hushållet och familjen. 

Män måste ta hälften av ansvaret

Många av de globala målen är mätbara, men delmålet om att män ska ta sin del av ansvaret för hem- och omsorgsarbetet är varken särskilt konkret eller mätbart. Det måste förändras. Ett främjat delat ansvar måste innebära ett tydligt mål om att män globalt ska ta sina fulla 50 procent av ansvaret. 

Sveriges regering följer upp på det globala jämställdhetsmålet i handlingsplanen för en feministisk utrikespolitik. Där står det att denna ska bidra till alla kvinnors och flickors ekonomiska rättigheter och egenmakt, bland annat via främjandet av sociala trygghetssystem. Och detta är givetvis bra och av största vikt. 

En kvalitativ och offentligt finansierad barnomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna lönearbeta.Barnbidrag är viktigt för att öka kvinnors ekonomiska trygghet och främja jämställdhet. Framför allt är betald, icke-överförbar föräldraledighet för föräldrar av alla kön fundamentalt för jämställdheten. 

Mansrollen måste utmanas och förändras

Men det räcker inte att främja sociala trygghetssystem, eller med skrivningar om att främja ett delat ansvar inom hushållet. Det krävs ett aktivt normförändrade arbete – på både individ- och samhällsnivå. Stereotypa normer och värderingar kring kvinnors och mäns olika roller och ansvar måste utmanas och förändras, och då bidra till att män gör mer av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Vi vet att förändring är möjlig – det finns det gott om goda exempel på världen över. Data från International Men and Gender Equality Survey visar liknande resultat i nästan samtliga av studiens 30 länder: Män som uppgav att deras pappor utförde hushållsarbete som traditionellt ses som ”kvinnligt” var mer benägna att själva utföra sådant arbete som vuxna. 

Nyblivna pappor – ett fönster till förändring

Vi vet av erfarenhet, från Sverige och internationellt, att när män ska bli föräldrar uppstår ett fönster till förändring. Här bidrar till exempel föräldrautbildningar för nyblivna pappor med en fantastisk möjlighet. 

Organisationer i Ryssland och Belarus har utbildat pappagruppsledare som håller samtalsgrupper för blivande och nyblivna pappor. Den attityd- och beteendeförändring de ser i sådana grupper speglar en längtan efter en ökad närvaro, närhet och omsorgstagande kring barnen och bidrar också till en mer jämställd fördelning av det obetalda arbetet i hemmet. 

Studier visar att när män deltar i föräldrautbildningar ökar deras engagemang i föräldraskapet och jämställdheten i familjen förbättras. När länder inför pappaledighet stärks kvinnors ekonomiska egenmakt. Världsbanken konstaterade i en rapport från 2016 att sysselsättningen bland kvinnor är betydligt högre i länder som har pappaledighetDet internationella utvecklingssamarbetet kan här spela en viktig roll.  

Jämställdhet inom vår livstid

För att nå verklig jämställdhet under vår livstid vill vi se:

1. Höjda ambitioner i arbetet med normer och värderingar. Vi måste uppmuntra män att se sig som både försörjare och omsorgspersoner, och därmed göra sin del av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

2. Att män får tillgång till betald föräldraledighet.Stater, internationella och nationella institutioner måste skapa förutsättningarna för att pappor ska kunna ta sin del av ansvaret. 

3. Ett konkret och mätbart mål om att män ska ta 50 procent av ansvaret. Vi vill se Sveriges feministiska regering flytta fram positionerna, och bidra till framtagandet av ett globalt mål om mäns ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, med konkreta planer för genomförande och uppföljning och resurser avsatta till detta. 

Vi är inne på det sista året med den nuvarande feministiska utrikespolitiken, och snart är det val. Vi hoppas att den framtida utrikesförvaltningen, oavsett vilken den blir, tar ytterligare steg mot att uppnå en verkligt jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet globalt. Endast så kan kvinnors ekonomiska utveckling och egenmakt säkras.

Alán Ali, ordförande MÄN.