Go to main navigation
isabellalovin_1 kopia.jpg

Isabella Lövin vill öka stödet till Zimbabwes kvinnor och civilsamhälle.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

debatt

Ökad svensk demokratisatsning i Zimbabwe

Regeringen tar fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe och ökar biståndet från 200 till 300 miljoner kronor årligen. Klimat, jämställd hälsa och demokratiutveckling ligger i fokus, skriver Isabella Lövin.

Utvecklingen i Zimbabwe går åt fel håll. Regimens misskötsel av landet får effekter på i stort sett hela befolkningen. Klimatförändringarna kommer därtill att ha fortsatt oförutsägbara konsekvenser för Zimbabwe (t.ex. torka, översvämningar) och underliggande strukturer förvärrar problem med livsmedelsförsörjningen. Från att tidigare ha varit en nettoexportör av livsmedel befinner sig Zimbabwe i ett läge där ungefär en tredjedel av landets invånare har problem med livsmedelsförsörjningen. Regimen fortsätter att förfölja oppositionella, aktivister och fri media. Politiken domineras av interna maktkamper inom både regeringspartiet och oppositionen, som är splittrad och försvagad. En risk för ökad politisk oro, fördjupad ekonomisk nedgång samt ökad fattigdom är stor.

Det är svårt att se någon ljusning för det zimbabwiska folket inom en snar framtid. Därför beslutar regeringen idag om en ny strategi som sträcker sig från 2017 till och med 2021. Sverige förstärker sitt engagemang för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och politiskt utrymme i Zimbabwe. Fler zimbabwier måste få tillgång till rättshjälp, enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter kommer att stödjas och yttrandefriheten behöver stärkas genom stöd till oberoende media. Stödet kommer att gå via civilsamhällets organisationer samt multilaterala och internationella organisationer.

En misslyckad politik har urholkat Zimbabwes regerings förmåga att ge grundläggande samhällstjänster till de mest utsatta i form av hälsa, vatten och sanitet. Det svenska stödet går bland annat till förbättrad mödra- och barnavård, ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt arbeatet mot könsbaserat våld. Jämställdhet, kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter är särskilt prioriterat. I det här sammanhanget ska tilläggas att jordbruket står för cirka sjuttio procent av befolkningens levebröd och att produktiviteten är låg. Klimatpåverkan i form av till exempel torka drabbar kvinnor, fattiga och barn hårdast.

Svenska regeringen har valt ut tre områden att särskilt fokusera på i biståndsarbetet: en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, en jämlik hälsa samt demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter.

Mot bakgrund av den rådande situationen i Zimbabwe är utvecklingen svår att förutse. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och beredskap finnas för att vid behov snabbt ompröva insatser och kunna anpassa dem till nya förutsättningar och den politiska utvecklingen.

Anslaget för perioden 2017-2021 ökar från 200 miljoner kronor till 300 miljoner kronor årligen. Med vårt omfattande stöd kan Sverige bidra till en gynnsam och hoppfull utveckling för Zimbabwe.

Isabella Lövin,

minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat