Go to main navigation
plan.jpg

Mariann Eriksson och Monica Lorensson, Plan International Sverige, vill se mer tonvikt på unga flickors behov i internationella fora.

Foto: Plan Sverige

DEBATT

Plan: Våga sätta flickor i centrum

Unga flickor och tonårsflickors situation måste lyftas i internationella sammanhang. Deras behov ser annorlunda ut än pojkar, män och kvinnors. Nu måste Sverige driva på den utvecklingen, skriver Plan International Sverige.

För ett par veckor sedan presenterades Sveriges nya strategi för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Plan International välkomnar strategin, men ser hur flickor, särskilt tonårstjejer, återigen riskerar att falla mellan stolarna. När strategin nu ska implementeras, och en miljard kronor fördelas, är det av yttersta vikt att flickors behov särskiljs från kvinnornas. Detta eftersom insatser för att stärka flickor och kvinnor ser olika ut beroende på deras ålder.

För att ta ett exempel: en trettonårig flicka behöver inte traditionell familjeplanering, däremot har hon rätt till information om sin egen kropp och sina rättigheter. Hon behöver stöd mot genusbaserat våld så som sexuella övergrepp och att tvingas gifta sig. Tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive preventivmedel och information om abort, exempelvis genom de ungdomsmottagningar som Plan International driver i våra programländer är andra centrala insatser. Att som flicka bära och föda barn är ofta direkt livsfarligt samtidigt som det är ett stort hinder för den egna utvecklingen och självbestämmandet. 

I internationella konventioner och överenskommelser, inklusive barnkonventionen och kvinnokonventionen, osynliggörs flickor och deras särskilda situation. Det gäller särskilt flickor mellan 10 och 19 år, så kallade "adolescent girls". Mycket av den globala statistiken som används i SRHR-sammanhang hänvisar till "kvinnor i reproduktiv ålder, 15-49 år". Detta trots att 15-17 åringar ska räknas som barn. Samtidigt blir flickor under 15 både gravida och föder barn, men syns ingenstans i statistiken.

Det krävs mod och krafttag på alla fronter för att skapa verklig förändring för flickor. Här ser vi att Sverige, den feministiska utrikespolitiken och den nya strategin kan spela en stor roll om flickor lyfts som en grupp som kräver ett särskilt fokus, skilt från vuxna kvinnors och yngre barns och från mäns och pojkars. 

Vi vill därför ge konkreta förslag på insatser som säkerställer att flickor inte bara ses som en "svans" till kvinnor utan några som har egna rättigheter;

  • Prioritera flickors specifika behov i svenskstödda biståndsinsatser. Det är viktigt att särskilja flickor från kvinnor och barn eftersom flickor står inför unika och oproportionerliga utmaningar. Det krävs både ett genusperspektiv och ett barnperspektiv för att möta deras utmaningar. Flickor har rättigheter och ska ses som aktörer i utvecklingssamarbetet. 
  • Arbetet för jämställdhet måste börja tidigt. Vi vet att barn och unga är förändringsaktörer och ju tidigare de engageras desto bättre resultat. Plan International har exempelvis utvecklat modellen Champions of Change där ungdomar, framför allt pojkar, diskuterar och utmanar stereotypa föreställningar om maskulinitet vilket lett till minskat våld och större vilja att använda preventivmedel. 
  • Lyfta flickors specifika situation och rättigheter i globala fora och bilaterala möten. Sveriges har ett ansvar att lyfta även känsliga frågor och stå på flickors sida i en tid där världen går i motsatt riktning. Sverige kan exempelvis uppmana andra stater att leva upp till sina internationella åtaganden samt verka för att de reservationer som finns kring flickors rättigheter lyfts. 

Vi uppmanar regeringen att våga sätta flickor i centrum för utvecklingssamarbetet och att göra det i samarbete med civilsamhällesorganisationer som ofta kan vara mer progressiva än exempelvis FN-organ. Plan International, med verksamhet i över 50 länder och ett starkt fokus på flickors delaktighet och rättigheter, står redo vara med och säkerställa att flickor får den plats och det aktörskap de förtjänar. Flickors egenmakt en förutsättning om världen ska kunna genomföra Agenda 2030 och uppfylla de globala målen.

Mariann Eriksson, Generalsekreterare Plan International Sverige

Monica Lorensson, Chef för policy och påverkan, Plan International Sverige