Go to main navigation
Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet; Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson för Vänsterpartiet; Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet; Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson; Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson; Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson; Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Foto: Jessica Segerberg

debatt

”Regeringen behöver höja ambitionsnivån för Agenda 2030”

Regeringen har för låg ambitionsnivå i arbetet med Agenda 2030. Ska Sverige gå i bräschen behövs bättre verktyg, mer feminism och mer samarbete med civilsamhället, skriver Vänsterpartiets talespersoner för ekonomi-, miljö-, utrikes- och biståndspolitik.

Vänsterpartiet anser att ambitionsnivån i Sveriges genomförande av Agenda 2030 bör vara högre än det som regeringen ger uttryck för i propositionen om Agenda 2030. Om Sverige ska gå i bräschen, både på hemmaplan och globalt, krävs betydligt bättre verktyg och högre ambitionsnivå än det som regeringen föreslår.

Om Sverige vill kunna föregå med gott exempel i det internationella arbetet med att genomföra Agenda 2030, och med trovärdighet driva frågorna internationellt, bör regeringen visa att arbetet med agendans måluppfyllelse går åt rätt håll på det nationella planet. I Sverige ökar den ekonomiska ojämlikheten, de flesta av de nationella miljökvalitetsmålen nås inte och våld och kränkningar, som i stor utsträckning drabbar kvinnor, minskar inte.

På område efter område går utvecklingen i Sverige åt fel håll och trots det drivs i dag en politik som ytterligare ökar klyftorna i samhället, i stället för att minska dem som målen i Agenda 2030 handlar om. Handlingskraften för att ta itu med denna utveckling uteblir.

Uppföljningen av genomförandet utgör en viktig del av arbetet med Agenda 2030 eftersom den möjliggör att stater kan hållas ansvariga för att förverkliga de åtaganden som följer av agendan. Vänsterpartiet anser att uppföljning och utvärdering genom en tätare resultatredovisning, än regeringens förslag om en gång per mandatperiod, är nödvändig för att kunna följa genomförandet och säkra måluppfyllelsen. Allt annat innebär en sänkning av ambitionsnivån för genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU) genom Agenda 2030.

Samhällets olika aktörer, såsom civilsamhället, måste involveras i arbetet. Genomförandet av Agenda 2030 kräver att regeringen har förmåga att kontinuerligt analysera i vilken utsträckning arbetet bidrar till att uppnå agendan och utifrån detta besluta om nya åtgärder. För att kunna göra det behöver regeringen kontinuerligt underlag i form av uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder som driver arbetet framåt. 

I nuläget finns inte någon befintlig statlig aktör med ett uppdrag som svarar mot det helhetsperspektiv och den involvering av samhällsaktörer som agendan kräver för att ta fram ett sådant underlag. Befintliga politiskt sammansatta kommittéer som arbetar på detta vis är exempelvis Miljömålsberedningen och Klimatberedningen. Därför bör regeringen tillsätta en politiskt sammansatt kommitté med uppdrag att till och med år 2030 kontinuerligt ta fram underlag till regeringen i form av uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder för att genomförandet av Agenda 2030 ska drivas framåt.   

Vänsterpartiet konstaterar att trots att Agenda 2030 med sina 17 globala mål för hållbar utveckling har jämställdhet både som ett eget mål och som ett perspektiv som ska genomsyra hela agendan, så saknas en feministisk analys av regeringens förslag på Sveriges genomförande av agendan. 

Kvinnors rättigheter är en helt avgörande nyckel till utveckling. Det är avgörande att kvinnor i fattigare länder tillåts sätta dagordningen för arbetet med jämställdhet i utvecklingspolitiken och att Sverige verkar för att kvinnor finns representerade och inkluderas i alla former av beslutsprocesser. 

Kränkningar av kvinnors rättigheter är det vanligaste och mest omfattande brottet mot de mänskliga rättigheterna. Vänsterpartiet anser därför att regeringen, som utger sig för att vara feministisk, bör återkomma med en feministisk analys av genomförandet av Agenda 2030. 

Därtill saknar regeringens förslag dialog och samarbete med civilsamhället. Civilsamhällets aktörer är oumbärliga för främjandet av mänskliga rättigheter, demokrati och en hållbar utveckling. 

Genom att skapa öppna och återkommande forum för samverkan och dialog säkerställs att regeringen får ett väl förankrat, gediget och komplett underlag för arbetet med genomförandet av Agenda 2030. Vänsterpartiet delar uppfattningen att förslaget i Agenda 2030-delegationens slutbetänkande om ett forum för dialog återkommande bör genomföras på nationell, regional och lokal nivå.

För att klara målen i Agenda 2030 behöver regeringen höja ambitionsnivån, göra en feministisk analys av genomförandet av agendan och upprätta ett genuint samarbete med civilsamhället.

Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet
Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet