Go to main navigation
Representanter för Grön Ungdom, Moderata ungdomsförbundet och Unga feminister.

Lovisa Roos, Grön Ungdom; Edward Tovi, Moderata Ungdomsförbundet; Diana Mamedi, Moderata Ungdomsförbundet; Haley Quantz, Unga Feminister; MårtenRoslund, Grön Ungdom och Matilda Köpcke,Unga Feminister.

Foto: Privat

“Regeringen måste ge fler unga plats i kommande klimatförhandlingar”

Fyra politiska ungdomsförbund saknade unga representanter på FN:s klimatkonferens i Paris. De gjorde därför gemensam sak och deltog på mötet i en egen samarbetsdelegation. “Att stänga ute ungdomar från förhandlingarna blir ett sätt att frånsäga sig ansvar och lägga bördan på den som saknar makt att påverka”, skriver representanter för delegationen.

Den 3 december ägde Youth and Future Generation Day rum på FN:s klimatkonferens COP21 i Paris. Trots att en hel dag avsatts för att uppmuntra ungdomars makt och deltagande i klimatkampen har de ungas verkliga inflytande under COP21 varit nästintill obefintligt. Att det för första gången finns två unga representanter av totalt 60 personer i den svenska regeringsdelegationen är till följd av påtryckningar och stort engagemang från ungdomsrörelsen. Detta är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt.

För att sätta fokus på ungas roll i miljödebatten valde politiker från Unga Feminister, Moderata Ungdomsförbundet, Grön Ungdom och Liberala Ungdomsförbundet inför klimatmötet att göra gemensam sak i en samarbetsdelegation till COP21. Även om våra respektive förbund skiljer sig åt gällande ideologi och konkreta verktyg har vi en sak gemensamt: vi är ungdomar. Det är vi som kommer att möta konsekvenserna av ett förändrat klimat.

Ett ambitiöst och bindande klimatavtal är helt avgörande för den unga generationens utsikter. Om världens ledare misslyckas med att ta klimathotet på allvar är det vi som drabbas, trots att någon annan bär skulden. Att stänga ute ungdomar från förhandlingarna blir ett sätt att frånsäga sig ansvar och lägga bördan på den som saknar makt att påverka. Av denna anledning borde de ungas inflytande under klimatkonferenserna vara högprioriterat.

Bristen på representation under klimatmötet i Paris är problematiskt ur ett rent demokratiskt perspektiv. Folkmakten vilar på principen att alla medborgare ska ha möjlighet att komma till tals. När den femtedel av befolkningen som idag utgörs av unga under 18 år i hög grad utesluts förlorar den demokratiska processen legitimitet.

 En vanligt förekommande uppfattning är att unga varken besitter tillräcklig kunskap eller kompetens för att ta plats i maktens korridorer. Men demokratin berikas av en mångfald av perspektiv. Ungdomars erfarenheter skiljer sig från de etablerade beslutsfattarnas. Det är i grunden någonting värdefullt som måste ges utrymme i beslutande församlingar.

 Den svenska politiska ungdomsdelegationen till COP21 har som vision att ungas inflytande ska betraktas som en självklarhet och inte ett undantag. Vi uppmanar därför våra moderpartier arbeta hårdare för att stärka ungdomars deltagande, innan det är för sent. Men framförallt uppmanar vi den sittande regeringen att ge plats åt fler unga representanter i kommande klimatförhandlingar. I en hållbar demokrati måste de unga kunna avgöra sin egen framtid.

Haley Quantz, Unga Feminister
Matilda Köpcke, Unga Feminister
Edward Tovi, Moderata Ungdomsförbundet
Diana Mamendi, Moderata Ungdomsförbundet
Mårten Roslund, Grön Ungdom
Lovisa Roos, Grön Ungdom