Go to main navigation
ulrika-modeer.jpg

Ulrika Modéer menar att Sverige under flera år arbetat med landrättsfrågor i Etiopien.

debatt

Replik: Världsbanken behöver skärpa reglerna

Statssektererare Ulrika Modéer svarar på FIAN Sveriges anklagelser om att regeringen inte tagit sitt ansvar rörande landgrabbing i Etiopien. "Arbetet måste förbättras hos de stora aktörer som arbetar med utvecklingsbistånd", skriver hon.

Dead Donkeys Fear No Hyenas är en viktig och angelägen film som sätter fingret på ett mycket allvarligt problem, landgrabbing. Filmarna har under sex år följt utvecklingen i Gambellaregionen i Etiopien där odlingsmarken leasats ut till multinationella företag. Den drabbade befolkningen intervjuas och den etiopiska regeringen anklagas för grova övergrepp. Även Världsbankens agerande ifrågasätts.

Landgrabbing är ett stort problem i Etiopien. Sverige har i många år arbetat med landrättsfrågor i just Etiopien ur ett rättighetsperspektiv. För att säkerställa att rätt stöd kommer befolkningen till del måste arbetet förbättras hos de stora aktörer som arbetar med utvecklingsbistånd. Det gäller FN-organen, Världsbanken, stora bilaterala givare, civilsamhället och näringslivet.

Sverige har konsekvent arbetat för - och påverkat Världsbanken att förbättra sina system eftersom det har funnits stora behov av skärpta regler. Vi har drivit vikten av att mänskliga rättigheter, jämställdhet, arbetstagares rättigheter, miljö och klimat, urbefolkningars rättigheter och transparens skulle inkluderas i den uppdatering av bankens ramverk för sociala och miljömässiga standarder (safeguards) som antogs i augusti 2016.

Det innebär inte att vi är nöjda. Men det faktum att det nya ramverket är på plats är viktigt. Det ger oss möjlighet att följa upp hur det implementeras. Vi får närmast möjlighet att resa flera av de viktiga frågor som filmen tar upp vid Världsbankens vårmöte i Washington i slutet av april. Mänskliga rättigheter är en grundbult i det svenska utvecklingssamarbetet. Vi kommer med kraft fortsätta arbetet för att grova kränkningar såsom landgrabbing upphör. Vi gör det konkret i de länder vi arbetar i, och i samtal med andra utvecklingsaktörer med repressiva regeringar, näringsliv och i samarbete med civilsamhället.

Ulrika Modéer
statssekreterare