Go to main navigation
ulrika-modeer.jpg

Ulrika Modéer.

DEbatt

Replik: Växande gruppen äldre prioriterade i svenskt bistånd

Svensk utvecklingspolitik prioriterar den växande gruppen äldre i världen genom att fokusera på utbyggnad av sociala trygghetssystem. Det skriver statssekreterare Ulrika Modéer i en replik till PRO.

I debattartikeln ”Hur ska fattigdomen avskaffas när allt fler blir äldre” i OmVärlden, riktar Dag Ehrenpreis, PRO, sökljuset på en viktig social omvärldsförändring: att antalet äldre människor i världen ökar, både i absoluta och relativa termer. Att allt fler människor lever längre är givetvis en oerhört positiv utveckling – men den innebär också stora utmaningar, kanske särskilt för låginkomstländer.  

Hög prioritet

Att bidra till stärkt social trygghet för utsatta grupper har hög prioritet i svensk utvecklingspolitik. Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd anger att Sverige ska stärka samarbetsländernas kapacitet att bygga upp och upprätthålla nationellt ägda institutioner och system för grundläggande social trygghet.

Regeringen anser att sociala trygghetssystem är ett effektivt verktyg för att minska fattigdom och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Sverige har därtill också god kunskap och expertis vad gäller uppbyggnad av olika välfärdslösningar.

Sverige ger stöd till sociala trygghetssystem i flera av våra bilaterala samarbeten, som till exempel Tanzania, Zambia och Etiopien. Stödet är främst inriktat på kapacitetsuppbyggnad av olika program för social trygghet med kontantstöd riktade till de mest fattiga, däribland många äldre.

Del av kommande globala strategi

Stöd för ökad social trygghet kommer också att vara en del av kommande global strategi för hållbar ekonomisk utveckling som är under utarbetande. Stöd till social trygghet kombineras ofta med kompletterande insatser till grundläggande social service inom hälsa och utbildning eller för att stärka inkomstgenerering eller resiliens.

Grundläggande för svenskt utvecklingssamarbetet är att utgå från den specifika kontexten och från ländernas egna prioriteringar. Fattiga människors perspektiv på utveckling ska vara vägledande för vilka delar av trygghetssystemen som prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet.

Kontantstöd effektivt

Äldre människor omfattas därför också ofta av de insatser Sverige stödjer, direkt som enskilda mottagare eller som del av familjer i behov av stöd. Forskning visar att sociala trygghetssystem med kontantstöd har varit effektivt för att skapa förbättrade levnadsvillkor och minska fattigdom inom flera dimensioner.

Den utveckling vi ser av utbyggnaden av sociala trygghetssystem i många länder är positiv. Som regeringen uttryckte i sitt initiativ 2015 ”Välfärd på export”, så är detta en utveckling som Sverige vill bidra till.

Internationell skattekonferens

Den stora internationella skattekonferens som Sverige arrangerar senare i vår är ett uttryck för regeringens ambitioner att bidra till en stärkt hållbar inhemsk resursmobilisering, inte minst i låginkomstländer. En välfungerande skatteuppbörd är en grundförutsättning för bärkraftiga sociala trygghetssystem.

Regeringen välkomnar också det engagemang som svenskt civilsamhälle, däribland Gunnel Nycander Axelsson från Svenska kyrkan med sin debattartikel i OmVärlden, visar för frågorna och den kunskap de bidrar med.   

Sverige fortsätter parallellt, genom vårt eget utvecklingssamarbete, att aktivt driva frågor om social trygghet i internationella sammanhang. Isabella Lövin deltog exempelvis i Världsbankens högnivåforum om social trygghet i Washington förra våren. Vi eftersträvar att i partnerskap med samarbetsländer, civilsamhälle och andra aktörer, bidra till grundtrygghet för alla utsatta och marginaliserade grupper.

Vi ser fram emot fortsatt idé- och kunskapsutbyte på området.

Ulrika Modéer