Go to main navigation
informellt-arbete.jpg

Foto: Nebert Mulenga/IRIN

REPLIK

”Vi delar målet, att minska fattigdomen i världen och stärka arbetares rättigheter”

Hur relevant är ILO:s rekommendation för varje enskilt land? Det frågar Sida efter att ha kritiserats av LO kring ett remissvar om socialt skydd för utsatta arbetare. Sida skriver att rekommendationen 204 förmodligen är mest relevant där industrialiseringen tagit fart, och att man arbetar för att stärka samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar i samarbetsländer.

Formaliserade ekonomier och bättre villkor för världens arbetare är viktiga utvecklingsfrågor. Som biståndsmyndighet vet vi också att det som behövs för att minska fattigdomen i våra samarbetsländer är fler jobb som människor kan försörja sig på.

LO:s Oscar Ernerot undrar i en artikel i OmVärlden om vi på Sida har bristande kunskaper om förhållandena för världens arbetstagare. Detta apropå att vi i ett remissvar har skrivit att ILOs nya rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin har begränsad relevans i många länder vi arbetar i. Svaret är nej. Vi har god kunskap om arbetstagares villkor, men också expertis om hur betydelsefullt jobbskapande är för att minska fattigdomen.

I låginkomstländer, särskilt i Afrika söder om Sahara, är den informella ekonomin ofta helt dominerande. Många fattiga är inte anställda som lönearbetare, utan arbetar som mikroentreprenörer och småbönder. De arbetar jämt men avkastningen och lönsamheten är så låg att de inte kan ta sig ur fattigdomen.

Utvecklingsekonomer beräknar att mellan 50 och 80 procent av BNP och så mycket som 90 procent av nya jobb kommer från den informella sektorn i flera länder i södra Afrika. Där är också befolkningen mycket ung och miljontals nya jobb med inkomst man kan leva på måste skapas för att fler människor ska ta sig ur fattigdom.

Den informella ekonomin är inte i sig orsak till problemen med låga inkomster och dåliga arbetsförhållanden. Den är ett symptom på den låga utvecklingsnivån och svagt utvecklade ekonomin. Lösningen på fattigdomsproblemet är därför inte enbart formalisering av ekonomin utan framförallt en inkluderande tillväxt och produktiv sysselsättning. Och när många människor kan leva på sina inkomster skapas också förutsättningar för bättre arbetsvillkor och anständiga jobb, liksom för ökad formalisering av ekonomin.

När ILO gör en rekommendation som ska gälla för 183 länder kan det med andra ord vara bra att fundera över hur relevant den är i varje enskilt land. Just denna är förmodligen mest relevant i de länder där det redan sker en stark tillväxt och nya jobb skapas, t.ex. där industrialiseringen har tagit fart. Utmaningarna i Kina eller Brasilien skiljer sig ganska mycket åt från de utmaningar som Malawi eller Liberia har.

Regeringen har gett Sida i uppdrag att samlat redovisa hur vi arbetar med den sociala dialogen, alltså främjar samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar i våra samarbetsländer. Vi håller på med det arbetet för närvarande och som en del av det kommer vi också att samtala med arbetsmarknadens olika parter.

Vi ser fram emot att utveckla vårt arbete och är övertygade om att olika perspektiv kan bidra till det. För vi delar målet, att minska fattigdomen i världen och stärka arbetares rättigheter, oavsett om de är del av den formella eller informella ekonomin.