Go to main navigation

DEBATT

"Resurserna till fredsbyggande behöver öka"

Antalet svåra konflikter har ökat under senare år. Stridigheterna rör sig över landsgränser och skapar grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet. Det blir en osäkrare värld för alla. Som motvikt behövs en ökad satsning på fredsbyggande verksamhet skriver Sven–Eric Söder, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

Nästa år är det deadline för FN:s milleniemål. Då ska alla världens länder ha uppfyllt de åtta utvecklingsmål som antogs år 2000. Det handlar om grundläggande saker, som att halvera hungern, minska barnadödligheten och se till att alla barn får gå i skola.

Trots att de haft 15 år på sig kommer vissa länder inte att nå upp till ett enda av målen. De länderna har en gemensam nämnare – de är drabbade av konflikter. Att fred och säkerhet är en förutsättning för utveckling har sällan stått så klart. Det är också därför Sverige har två biståndsmyndigheter som ska bidra till global utveckling. Dels Sida, som arbetar för att minska fattigdomen i världen, bedriva reformsamarbete och förmedla humanitärt bistånd i akuta situationer. Och dels Folke Bernadotteakademin – FBA.

FBA samarbetar med andra svenska och internationella aktörer för att bygga själva fundamentet för att fattigdomsbekämpning, reformsamarbete och krishantering ska kunna bedrivas – vi är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling.

FBA sänder ut civil personal till internationella fredsinsatser, framförallt för uppdrag inom EU, FN och OSSE. Vår utsända personal jobbar exempelvis som insatschefer, politiska rådgivare, observatörer och genusrådgivare och finns i skrivande stund i 15 länder; allt från Afghanistan och Palestina till Ukraina och Djibouti.

För att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom konflikt- och krishantering har FBA fått uppdraget att bedriva utbildnings- och övningsverksamhet. Till våra kurser och utbildningar kommer civila experter från hela världen för att vässa sina verktyg inom fredsbyggande. Eftersom dagens militära insatser kräver både civila och militära kompetenser arbetar vi också med civil-militära samverkansövningar på internationell nivå.

Policy-, doktrin- och metodutveckling är en viktig del av vår verksamhet. FBA har ett särskilt uppdrag att jobba med resolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet. Vi gör också betydande insatser inom säkerhetssektorreform, rättsstatsuppbyggnad, konfliktförebyggande arbete och avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter. Vårt arbete skapar mötesplatser mellan forskare, beslutsfattare och praktiker och genererar i användbara verktyg och förhållningssätt för att effektivt hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Vikten av en myndighet som har en helhetssyn, och arbetar med alla aspekter av konfliktförebyggande som vi gör, har aldrig varit större. Jag önskar att FBA skulle vara överflödigt, men istället tycks läget i världen göra att behovet av oss bara växer. Antalet konflikter har ökat under 2010-talet och de blir allt dödligare. Stora delar av Mellanöstern står i brand, länderna på Afrikas horn står inför enorma utmaningar och vi har åter en konflikt på europeisk mark; Ukraina.

Konflikter rör sig över landsgränser utan pass, och inte sällan är konfliktområden grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet, problem som är globala. En värld med fler konflikter är en osäkrare värld för alla.

Det är en oroande utveckling. Men den kan hejdas med hjälp av ökade resurser till fredsbyggande verksamhet. Enligt Alliance for Peacebuilding gjorde just satsningar på konfliktförebyggande arbete i världen att 90 procent färre människor dog i väpnade konflikter under 2000-talet, jämfört med under 1990-talet.

Konfliktförebyggande arbete sparar dessutom inte bara liv, det sparar även stora summor pengar. Konfliktlösande insatser är betydligt dyrare än konfliktförebyggande insatser, och ett inbördeskrig kostar ett genomsnittligt land cirka 30 års BNP-ökningar enligt Världsbanken.  Pengar som hade kunnat användas till att exempelvis bygga skolor, sjukhus och skapa en hållbar livsmedelsförsörjning.

Det är dags att återigen öka resurserna till konfliktförebyggande insatser, och inse att investeringarna ger tusenfalt åter. Vi kan inte låta 2000-talets framsteg inom fredsarbetet gå till spillo.

FBA är en ung myndighet med bara tolv år på nacken, men vi har under dessa år växt fort och gått från fyra till närmare hundra anställda. Vi använder oss av devisen ”istället för vapen”, lånad från en betydande svensk person som även gett myndigheten sitt namn, greve Folke Bernadotte. Han var FN:s första medlare i Israel-Palestinakonflikten 1948, men är kanske mest känd för sina räddningsaktioner med Röda Korsets vita bussar under andra världskrigets slutskede.

Folke Bernadotte förespråkade samtal istället för strid. I hans anda vill myndigheten Folke Bernadotteakademin verka för fred, säkerhet och utveckling, med pennan i hand istället för vapen.

 

Sven-Eric Söder, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.