Go to main navigation
Benta Muga i Kisumu, Kenya, har planterat Calliandraträd. Trädets blad ger djurfoder samtidigt som det binder kväve till jorden och motverkar erosion.

Benta Muga i Kisumu, Kenya, har planterat Calliandraträd. Trädets blad ger djurfoder samtidigt som det binder kväve till jorden och motverkar erosion.

Foto: Amunga Eshuchi

debatt

Satsa på träden – och bekämpa fattigdom och klimatförändringar

När Sida under hösten tar fram nya globala strategier för hållbar utveckling bör de understryka betydelsen av agroforestry – trädjordbruk. Det menar experter inom Agroforestry Network.

Träd har en avgörande roll för framtidens hållbara lantbruk i fattiga länder. Träd spelar en nyckelroll i att förse världens växande befolkning med mat, samtidigt som de motverkar utarmade jordar och negativa klimateffekter. Det slås fast i en ny rapport från FN:s livsmedelsorgan FAO.

Ökad produktivitet

Träd kan bidra till bördiga jordar och högre skördar oberoende av jordbrukskemikalier, med hjälp av solljus, koldioxid och genom att fixera kväve i marken. Att hållbart restaurera och öka produktiviteten i jordbruket i låginkomstländer är en stor utmaning – och trädjordbruk är en del av lösningen.

Klimatanpassning

Träd minskar jorderosion och ökar markens vattenhållande förmåga, vilket gör jordbruket mindre känsligt för såväl kraftiga skyfall som torka. Jorderosion och negativ klimatpåverkan är omfattande problem i Afrika söder om Sahara, där en majoritet av världens fattigaste lever.

Ett mångsidigt jordbruk

För fattiga bönder är det avgörande att inte lägga alla ägg i en korg, vilket kan leda till svält om skörden slår fel. Att inkludera träd i jordbruket ger både djurfoder från lövverket, bränsle och konstruktionsmaterial från virket, samt näringsrika frukter och bär. Det ökar möjligheten för en småskalig lantbrukare att försörja sig, även under svåra år.

Agroforestry passar biståndets målbild

FAO:s rapport innebär ett erkännande och ett internationellt genombrott för agroforestry som ofta hamnar mellan stolar i stöd till endera jordbruk eller skogsbruk. Samtidigt arbetar Sida, på uppdrag av regeringen, med att ta fram nya globala strategier som ska vägleda det svenska utvecklingssamarbetet fram till år 2022.

Sverige har här ett gyllene tillfälle att lyfta fram agroforestry som en nyckel till hållbar utveckling, med stöd i FAO:s rapport.

I regeringens anvisningar för strategin för hållbar miljö, klimat och hav sägs bland annat att den bör främja ”hållbart utnyttjande av naturresurser, motståndskraftiga ekosystem och biologisk mångfald” samt ”giftfria och resurseffektiva kretslopp”. Agroforestry passar den målbilden mycket väl och bidrar även till Agenda 2030 och Parisavtalets uppfyllande. Även i den globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling bör agroforestry få en självklar roll.

Sverige har god kunskap om många aspekter av hållbar produktion från lantbruk och skogsbruk. Med globala strategier som lyfter agroforestry bör det vara både möjligt och strategiskt lämpligt för Sverige att påverka andra länder att gå i samma riktning i arbetet mot en hållbar värld.

En viktig del av svaret

Hur produktiviteten i det småskaliga jordbruket i fattiga länder ska kunna ökas utan att klimatet belastas är något av en ödesfråga. En majoritet av jordens 700 miljoner extremt fattiga är beroende av jordbruket för sin överlevnad. Samtidigt är jordbrukets samlade klimatpåverkan mycket stor och måste begränsas för att målen i Parisavtalet ska kunna nås.

Ett sätt är genom koldioxidbindande träd. Agroforestry är därför en viktig del av svaret på hur en växande befolkning i fattiga länder i framtiden ska kunna äta sig mätta och bidra till växande ekonomier för utvecklingen för Agenda 2030.

Fram till i dag nämns dock inte agroforestry i några av de dokument som styr Sveriges insatser inom hållbar utveckling och utvecklingssamarbete. Det är hög tid att ändra på det och samtidigt kraftsamla för klimatet och en tryggad global matförsörjning.

Anders Malmer, professor SLU Global

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Kristina Mastroianni, technical director agriculture, NIRAS

Madeleine Fogde, programchef SIANI

Malin Gustafsson, projektkoordinator Focali

Partners och experter i Agroforestry Network