Go to main navigation
elisabeth–narrow.jpg

Sida beslutade nyligen stöd på 27 miljoner per år till UN Partnership for the Rights of Persons with Disabilities, men Elizabeth Narrowe, programansvarig specialist på Sida, håller med My Right om att mer finns att göra.

Foto: SIda

DEBatt

Sida:”Det finns mer att göra för funktionsnedsatta i svåra humanitära kriser”

Funktionsnedsatta är särskilt utsatta i väpnade konflikter och humanitära kriser. My Right vill göra det obligatoriskt för alla insatser att särskilt anpassa verksamheten för denna grupp.
Men Sida är tveksamma till om det rätt väg att gå, svarar Elizabeth Narrowe, programansvarig specialist på Sida.

 

Sveriges humanitära stöd till krisdrabbade människor ska nå de som är allra mest behövande och utsatta. Precis som My Right skriver är ofta personer med funktionsnedsättningar särskilt hjälpbehövande när deras hem, trygghet och vardag påverkas av kris och konflikt. Vi uppskattar My Right som partner till Sida och deras arbete. Vi välkomnar också debatten om hur Sverige och det svenska humanitära biståndet kan bli ännu bättre på att tillvarata de funktionshindrades rättigheter.

Att människor med funktionsnedsättningar ska få sina rättigheter tillgodosedda är en högt prioriterad fråga på Sida. På vår Humanitära enhet har vi de senaste åren gjort en särskild satsning på denna grupp och vi är engagerade i en rad internationella nätverk där just frågor kring stöd till personer med funktionsnedsättningar diskuteras. Vi för också en dialog med flera av våra partners och en översyn vi nyligen genomförde visar att många av de organisationer vi samarbetar med försöker bli bättre på att se till att hjälpen också når denna målgrupp.

Sida fattade också nyligen beslut om ett stöd på 27 miljoner kronor årligen till UN Partnership for the Rights of Persons with Disabilities som arbetar globalt, regionalt och nationellt med att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer även att bidra till FN:s volontärprogram som ger personer med funktionsnedsättningar från utvecklingsländer möjlighet att under en tid arbeta i FN-systemet. 

Men precis som My Right säger så finns det mer att göra, särskilt i de svåraste humanitära kriserna där biståndet idag har extra svårt att nå många av de allra mest utsatta. På Sida arbetar vi därför hårt för att bli ännu bättre.

Till exempel använder Sida och OCHA:s lokala humanitära fonder en särskild statistikmarkör för att följa upp våra insatser. Gruppen syns också tydligare i FN:s årliga humanitära appeller. Det finns också nya humanitära riktlinjer för integrering av personer med funktionsnedsättningar, som tagits fram av de humanitära aktörernas samarbetsorganisation Inter-Agency Standing Committee, IASC. UNICEF bygger också upp sin kapacitet och har särskilda insatser i allt fler länder. UNHCR har ansvar för flyktingläger och där håller vi med My Right om att de måste föra en dialog med sina partners, som är de som tillhandahåller olika service för flyktingarna. Det är en fråga som vi lyfter i vår dialog med UNHCR.

Vad som händer i kriser och hur vi kan ge särskilt skydd och vilka extra insatser som behövs är viktiga frågor att analysera mer. Variationen i gruppen är stor och behoven ser väldigt olika ut beroende på problematiken. Vissa frågor är enkla och borde vara standard i alla projekt, andra är mycket mer komplexa. Helt klart är att vi inte kan acceptera den höga dödligheten som idag finns hos människor med funktionsnedsättning i humanitära kriser.

Däremot är vi tveksamma till att göra det obligatoriskt för alla insatser att särskilt anpassa verksamheten för denna grupp. Det krävs en hel del kunskap för att till exempel inkludera barn med olika typer av funktionsnedsättningar i skolan, att förstå behoven vad gäller tillgänglighet, och så vidare. Då kan det vara bättre att några organisationer blir riktigt bra på det de gör.

Det har hänt mycket kring stödet till personer med funktionsnedsättningar i Sverige och många andra länder; där funktionshinderrörelsen, myndigheter, forskningen och professioner som specialpedagoger, logopeder och läkare har arbetat tillsammans. Den humanitära miljön gör det mer komplext men det finns modeller och bra exempel som vi kan dra nytta av.

Funktionshinderrörelsen är en helt nödvändig partner för Sida i arbetet för funktionshindrades mänskliga rättigheter. Vi ser fram emot fortsatt dialog och samarbete med My Right och övriga organisationer för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Elizabeth Narrowe, programansvarig specialist på Sida, med ansvar för gender och sårbara grupper, inklusive funktionshindrade.