Go to main navigation
Från vänster: Carolina Ehrnrooth (generalsekreterare för Barnfonden), Sara Wettergren (Vd för Hungerprojektet), Ann Svensén (generalsekreterare för IM) och Monica Erwér (verksamhetsledare för Svalorna Indien och Bangladesh)

Från vänster: Carolina Ehrnrooth, Sara Wettergren, Ann Svensén och Monica Erwér.

Foto: Pressbild

Debatt

Skåne ska bli ledande i hållbarhet

Kan en livsmedelsgrossist i Helsingborg bidra till att utrota extrem fattigdom i världen? Svaret är ja. Och nu satsar näringslivet i Region Skåne på att bli Sverigeledande i hållbarhetsfrågor. Det skriver generalsekreterarna för IM och Barnfonden tillsammans med verksamhetsledaren för Svalorna Indien Bangladesh och Vd:n för Hungerprojektet.

Företag som är aktiva, kunniga och innovativa inom hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande kommer inte bara att stå väl rustade för framtiden affärsmässigt. De är också omistliga aktörer för en hållbar global utveckling. Kunskapen om vad det innebär i praktiken är dock fortfarande under utveckling, och på flera håll i Sverige och Europa har nätverk och mötesplatser skapats för samverkan mellan näringsliv, offentliga sektorn och civilsamhället för att diskutera frågorna och utveckla gemensamma strategier. Nu samlar vi det Skånska näringslivet för att göra vår region till Sverigeledande i hållbarhetsfrågor.

För ett år sedan samlades världen kring nya hållbarhetsmål för global utveckling. Under Agenda 2030 listas 17 mål som alla syftar till att skapa en mer hållbar värld. Målen hänger ihop kring de tre dimensionerna av hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. I slutändan handlar det om att världen tillsammans ska åstadkomma tre saker. Extrem fattigdom i världen ska utrotas. De mänskliga rättigheterna ska förverkligas jämlikt för alla. Och klimatkrisen ska lösas.

För oss undertecknare som verkar inom civilsamhället är arbetet med de globala målen i Agenda 2030 en självklarhet, även om de fortfarande är relativt okända för många. Våra organisationer, Barnfonden, Hungerprojektet, IM (Individuell människohjälp) och Svalorna Indien och Bangladesh, ser på nära håll de förödande effekterna av fattigdom, konflikt och klimatrelaterade katastrofer genom det arbete vi och våra partners bedriver över hela världen. För att möta de utmaningarna behöver olika delar av samhället samverka. Hur företag bedriver sin verksamhet i världens fattigaste länder har en enorm inverkan på dessa samhällen.

Företags hållbarhetsarbete innefattar allt ett företag gör för att minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan och allt arbete som syftar till att skapa bra arbetsvillkor för såväl egna anställda som för de som jobbar hos leverantörer. Men det inkluderar också företagets roll i de samhällen det verkar, som att arbeta mot korruption, betala rimliga skatter och verka för mänskliga rättigheter. Skåne, med sin mångfald av människor, kunskaper och erfarenheter, har en enorm potential att bli en ledande näringslivsregion i Sverige vad gäller globala hållbarhetsfrågor.

Agenda 2030 är inte något utopiskt dokument. De senaste decennierna har inneburit fantastiska framsteg inom en rad utvecklingsområden som exempelvis fattigdomsminskning och utbildning, medan andra områden som exempelvis efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna ser större utmaningar. För att skapa en bättre framtid är det därför nödvändigt att olika delar av samhället samverkar och utbyter idéer och bygger strategier tillsammans. Ur den övertygelsen föddes tanken om en mötesplats för näringslivet och civilsamhället kring de globala målen – Skåne Global.

Att många företag vill och kan engageras i de stora globala hållbarhetsutmaningarna blev tydligt vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. När flera stater tvekade kring konkreta åtaganden samlades olika näringslivsinitiativ till frivilliga åtaganden för att nå klimatmålen. Initiativ kring hållbart företagande, som FN:s Global Compact med sina tio principer kring miljö, antikorruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt, samlar också allt fler företag. Undersökningar visar på en ökande kännedom bland företag om hållbarhetsfrågor, och forskning visar idag att det inte finns något motsatsförhållande mellan affärsmässig lönsamhet och ett effektivt hållbarhetsarbete. Harvardprofessorn Robert G Eccles slår exempelvis i sin forskning fast att företag som är bra på hållbarhet inte bara är mer lönsamma - de tenderar också att klara sig bättre under kriser som finanskrisen 2007-2009.

Samtidigt vet vi att många, inte minst små och medelstora företag, saknar ett strukturerat hållbarhetsarbete trots att de samtidigt uppfattar frågan som prioriterad. Enligt en undersökning genomförd av Företagarna 2015 handlar glappet mellan företagens i grunden positiva syn på hållbarhet och vad som faktiskt görs framför allt om brist på resurser i form av både tid och kompetens. Med en mötesplats som Skåne Global vill vi därför skapa möjligheter att lära av varandra.

Både privata konsumenter och det offentliga som kund ställer ökade krav på hållbarhetsfrågor hos de företag de anlitar. Framtidens talanger söker sig till arbetsplatser som tar ställning i samhällsfrågor och som har höga ambitioner inom området. Detta gör hållbarhetsfrågorna livsviktiga för företag. Men det som också är en existentiell fråga för företagen är inte minst en existentiell fråga för de människor som just nu lever i fattigdom, är på flykt undan konflikt, får sina rättigheter kränkta eller drabbas av klimatrelaterade katastrofer. I slutändan är det vår gemensamma framtid vi pratar om när vi pratar om företags hållbarhetsarbete.

Den goda nyheten är att det inte är försent! Extrem fattigdom kan utrotas. Klimathotet kan avvärjas. Och människors rättigheter kan tryggas. Tillsammans kan vi arbeta för att målen i Agenda 2030 ska bli verklighet. Men vi behöver samarbeta för att utveckla varandras verktyg och översätta de globala målen till ett konkret och innovativt målarbete inom företagen i Skåne. Vi har alla allt att vinna.