Go to main navigation
Flickor i Niger sitter i skuggan och får undervisning.

Flickor i en muslimsk skola i Maradi, Niger skyddar sig i skuggan av sin skolbyggnad. När skolorna stänger i coronapandemin är det inte säkert att de får återvända. 

Foto: Eric Pasqualli/Shutterstock

debatt

”Skolstängningar slår hårt mot flickor”

Miljoner flickor kommer aldrig återvända till skolan efter coronapandemin. Det skriver företrädare för UNESCO och Plan International, och uppmanar beslutsfattare att säkra rätten till utbildning för flickor.

Spridningen av covid-19 har hittills tvingat 188 länder att stänga sina skolor. Trots övergången till digital undervisning kan många elever tvingas hoppa av skolan i förtid för att aldrig komma tillbaka. Vår erfarenhet visar att det kan slå hårt mot flickor eftersom barnäktenskap, sexuell exploatering och tidiga graviditeter ökar i kriser. 

Unesco beräknar att över 90 procent av alla världens skolungdomar idag tvingas stanna hemma från skolan. Det betyder att nära 1,6 miljarder barn och unga inte längre kan fortsätta sin utbildning eller tvingas ställa om till undervisning hemifrån. Runt 750 miljoner av de barnen är flickor. 

Att andelen flickor är färre än hälften visar att flickor redan innan krisen hade begränsad tillgång till utbildning. Trots att vi vet att flickors utbildning är en viktig nyckel till utveckling. Nu riskerar satsningen på flickors utbildning världen över att drabbas av ett rejält bakslag.

Av de flickor som idag inte kan gå i skolan lever drygt 111 miljoner i låg- och medelinkomstländer. I länder som Mali, Niger och Sydsudan är andelen flickor i skolan bland de lägsta i världen.

I dessa länder finns ett tydligt samband mellan extrem fattigdom och könsskillnader inom utbildning. Nu tvingas ytterligare fyra miljoner flickor i de här länderna att stanna hemma från skolan.

Flickor i flyktingläger drabbas hårdare

Flickor som lever i flyktingläger, eller som internflyktingar, kommer förmodligen drabbas än hårdare. Barn och ungdomar på flykt har sällan tillgång till utbildning överhuvudtaget, och just flickor på flykt är särskilt svåra att nå med utbildningsinsatser.

Sannolikheten för att flickor på flykt får tillgång till undervisning är endast hälften så stor jämfört med pojkar.

Vi kan ännu bara ana de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin, men som alltid slår kriser hårdast mot redan utsatta grupper, inklusive flickor och kvinnor. I länder utan sociala skyddsnät kommer familjer att tvingas lägga sina döttrars framtida skolgång i en vågskål.

Omedelbara kostnader för att låta en flicka bo kvar hemma vägs mot att gifta bort henne och få en mun mindre att mätta. Många flickor kommer kunna återvända till skolan så fort den akuta krisen lagt sig, men andra kommer inte kunna återvända alls. 

För att inte förlora 20 års arbete för flickors rätt till skolgång måste högsta prioritet nu vara att se till att alla flickor återvänder till skolorna så fort de öppnar igen.

Lärdomar från ebolaepidemin

”Skolorna är helt övergivna. Jag är så ledsen. Att vara i skolan skyddade oss från oönskade graviditeter och barnäktenskap. Många av mina vänner är nu gravida och några av dem har blivit tvingade att gifta sig", berättade Christiana, 17 år, från Sierra Leone, under ebolakrisen 2014.

Eftersom vi ännu inte vet hur den här pandemin kommer att sluta, bör vi dra lärdom från tidigare kriser för att undvika att upprepa tidigare misstag.

Under ebolaepidemin 2014 påverkades över fem miljoner barn av skolstängningar i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Många av dem återvände aldrig till skolan efter krisen.

En studie gjord av Plan International visar att många flickor under ebolakrisen 2014 tvingades ta större ansvar för hushållsarbete och för att bidra ekonomiskt till hushållet. Det innebar att de varken kunde studera hemifrån eller gå tillbaka till skolan.

I lokalsamhällen med etablerade stödgrupper för tjejer och befintliga insatser för att främja flickors utbildning kunde däremot fler flickor fullfölja sin utbildning.

Studier visar att skolstängningarna under ebolakrisen ökade flickors utsatthet för våld och sexuella övergrepp, eftersom flickor ofta var ensamma i hemmet. Det rapporterades även om en ökning av sexuella övergrepp i utbyte mot exempelvis mat eller pengar.

När många familjers försörjare gick bort i sviterna av sjukdomen, tvingades flera familjer att gifta bort sina döttrar, i förhoppningen om att kunna ge dem ett bättre liv.

I Sierra Leone ökade ungdomsgraviditeterna med 65 procent under ebolaepidemin. Det var ett direkt resultat av skolans skyddande frånvaro.

Majoriteten av de gravida flickorna återvände aldrig till klassrummet. Det berodde till stor del på landets nya lagar, som hindrar gravida flickor från att gå i skolan.

Tillämpa lärdomarna från ebolautbrottet på Coronakrisen

Med 2014 färskt i minnet bör beslutsfattare beakta de utmaningar som flickor väntas stå inför när skolor hålls stängda. För att säkra rätten till utbildning för flickor, uppmanar Unesco och Plan International regeringar runt om i världen att: 

  • Arbeta nära skolpersonal och samhällen: Det krävs ett tätt samarbete mellan regeringen och lärare och annan skolpersonal för att både säkra en god distansutbildning och integrera budskap om vikten av att flickor inte hoppar av skolan. 

  • Hitta lämpliga metoder för distansundervisning: I länder där digitala lösningar är begränsade, finns istället lågteknologiska alternativ. Exempelvis kan läs- och skrivmaterial skickas hem till eleverna. Dessutom kan radio och tv användas i undervisningssyfte. 

  • Glöm inte det digitala gapet mellan flickor och pojkar: I länder där digitala lösningar för distansutbildning är tillgängliga finns ofta digitala könsklyftor. Se därför till att flickor får samma digitala färdigheter som pojkarna.

  • Erkänn och skydda skolans viktiga roll: Det är inte bara utbildning som går förlorad i samband med skolstängningar. Många barn får sitt huvudsakliga mål mat om dagen i skolan och känner dessutom trygghet i skolmiljön. Säkerställ därför att alternativa tjänster erbjuds och ge support via telefon, sms eller andra kanaler.

  • Engagera ungdomar: Ge ungdomar, inte minst flickor, utrymme att påverka beslut om deras utbildning. Inkludera dem i utvecklingen av strategier baserat på deras erfarenheter och behov i samband med skolstängningarna.

  • Se till att alla elever återvänder till skolan: Erbjud flexibla inlärningsmetoder så att flickor inte avskräcks från att återvända när skolorna öppnar igen, detta då gravida flickor och unga mammor ofta möter stigma och diskriminerande lagar som hindrar dem att komma tillbaka. Även uppsamlingskurser och extra undervisning kan vara nödvändigt efter en kris.

Stefania Giannini, chef för utbildningssektorn, UNESCO
Anne-Birgitte Albrectsen, internationell generalsekreterare, Plan International. 
Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige