Go to main navigation
martin-uggla-privat.jpg

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Foto: Anders Mattsson

debatt

Svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim

Det belarusiska skattedepartementet bidrar aktivt till president Lukasjenkas människorättsbrott. Samtidigt finansieras delar av dess verksamhet av svenska biståndsmedel. Det skriver Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Under de senaste veckorna har det folkliga missnöjet med regimen i Belarus blivit alltmer synligt. Tusentals människor har gått ut på gator och torg runt om i landet för att protestera. I fokus för protesterna står det så kallade parasitdekretet, enligt vilket personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden schablonbeskattas.

Dekretet står i strid med konstitutionen och bryter även mot den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

President Lukasjenka har pressats till viss reträtt och tillfälligt skjutit upp det fortsatta verkställandet av dekretet. Men protesterna har trots detta inte avtagit, och regimen har i sin tur valt att försöka få stopp på demonstrationerna genom att bland annat misshandla och fängsla ledargestalter inom den politiska oppositionen.

Runt tvåhundra gripanden har ägt rum på kort tid, och tiotals personer har hittills dömts till fängelsestraff. Bland de gripna återfinns också flera journalister som varit närvarande för att rapportera från demonstrationerna.

Förtrycket stöds av svenska biståndsmedel

Den aktuella parasitskatten administreras bland annat av Belarus skattedepartement, som därmed också aktivt medverkar till att de mänskliga rättigheterna kränks. Samma departement har också varit involverat i ytterligare människorättsbrott, exempelvis när Belarus främste människorättsförsvarare Ales Bjaljatski år 2011 dömdes till ett flerårigt fängelsestraff, formellt anklagad för att ha begått skattebrott.

Domen mot Bjaljatski var uppenbart politiskt motiverad, och EU reagerade då genom att sätta upp den dåvarande skatteministern Uladzimir Palujan på sin sanktionslista över belarusiska statstjänstemän med ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Det belarusiska skattedepartementet utgör alltså en integrerad del av Lukasjenkaregimens förtrycksapparat. Samtidigt får man delar av sin verksamhet finansierad av svenska biståndsmedel. Den svenska biståndsmyndigheten Sida har nämligen bidragit med nästan fyra miljoner kronor till ett utvecklingsprojekt som sedan några år tillbaka drivs av det aktuella departementet.

Skatteministern undertecknade Sida-avtal

Just ovan nämnde Uladzimir Palujan undertecknade för skattedepartementets räkning det samarbetsavtal som upprättades när det Sidafinansierade utvecklingsprojektet inleddes 2014, alltså samtidigt som han var föremål för EU:s sanktioner. Till ordförande i projektets styrgrupp utsågs den dåvarande vice skatteministern Vasil Kamenka, som parallellt med detta uppdrag också varit en av de ansvariga för parasitdekretet.

Svenskt bistånd ska enligt gällande styrdokument genomsyras av ett rättighetsperspektiv. Det borde därmed också vara ett självklart krav att endast aktörer som själva respekterar de mänskliga rättigheterna får anförtros medel ur biståndsbudgeten.

Sverige bör avbryta insatserna

Hur det belarusiska skattedepartementet och andra institutioner som aktivt bidrar till Lukasjenkaregimens förtryck kan anses leva upp till detta krav är emellertid svårt att förstå.

Den senaste tidens utveckling har än en gång tydligt visat att den belarusiska regimen helt saknar vilja att slå in på demokratisk väg. Det måste också få konsekvenser för Sveriges Belaruspolitik, inklusive de delar som rör biståndet.

Om Sveriges regering menar allvar med sin uttalade ambition att värna demokrati och mänskliga rättigheter inom utrikespolitikens alla delar, bör man avbryta de insatser som genomförs av belarusiska regimföreträdare. Man bör också säkerställa att framtida insatser uteslutande inriktas på aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i Belarus.

Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter