Go to main navigation
Utöver chefsJO Elisabet Fura, advokat Elisabeth Massi Fritz och f.d. människorättskommissionär Thomas Hammarberg har ytterligare 23 ambassadörer, tidigare FN-anställda, företrädare för svenska enskilda organisationer och universitet skrivit under debattartikeln för ökad jämställdhet inom internationella organ.

Utöver chefsJO Elisabet Fura, advokat Elisabeth Massi Fritz och f.d. människorättskommissionär Thomas Hammarberg har ytterligare 23 ambassadörer, tidigare FN-anställda, företrädare för svenska enskilda organisationer och universitet skrivit under debattartikeln för ökad jämställdhet inom internationella organ.

DEBATT

Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster

Statistiken visar att bland annat Sverige misslyckats med att stärka jämställdheten i internationella organ, vilket är ett brott mot konventionen om att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor. Det skriver bland andra Elisabet Fura, Elisabeth Massi Fritz, Thomas Hammarberg och en rad ambassadörer, tidigare FN-anställda och företrädare för svenska organisationer och universitet.

Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga rättigheter och internationella relationer.

Kvinnor sitter endast på 21 % av posterna inom internationella och regionala tribunaler. Bara tre av 15 domare i den Internationella domstolen i Haag är kvinnor. Den Internationella havsrättsdomstolen har 21 domare, men bara en är kvinna. Endast tre av 20 domare i Internationella brottmålstribunalen för före detta Jugoslavien är kvinnor.

Elisabeth Fura, chefs justitieombudsman och tidigare domare i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna beskriver att man som kvinna antingen blir en maskot eller en syndabock. Hon menar även att man riskerar att bli marginaliserad eller representant för sitt kön.

Det är viktigt att skapa en jämn könsfördelning hos internationella domstolar och människorättsorgan, men det handlar dessutom om hur människor uppfattar domstolar och internationella organs legitimitet. En jämställd representation ingjuter förtroende för organens förmåga att rättvist kunna övervaka tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Avgörande är individens kompetens, men idag missgynnar rekryteringsprocesserna kvinnor, varpå de bästa kandidaterna inte alltid kommer fram.

I de flesta fall är medlemsstaterna ansvariga för att nominera kandidater till posterna. Samma statsrepresentanter är också ansvariga för att respektera icke-diskrimineringsprincipen. I praktiken har staterna idag få eller inga riktlinjer eller metoder som garanterar en jämn könsfördelning och jämlikhet att använda sig av vid nominering och röstning. Dessutom saknar majoriteten av de internationella organen och tribunalerna mekanismer för att komma tillrätta med den ojämna könsfördelningen.

Sverige har ratificerat konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och är bunden att tillämpa dess regler. Konventionens artikel 8 garanterar att kvinnor, på lika villkor som män och utan diskriminering, ska ha möjlighet att representera sin regering på internationell nivå och delta i arbetet inom internationella organisationer. Statistiken visar dock tydligt att detta misslyckats.

Transparensen brister gällande såväl hur nomineringarna går till som hur Sverige faktiskt röstat. Detta styrs ofta av politiska och diplomatiska överväganden där jämställdhetsperspektivet får stryka på foten. Det behövs därför riktlinjer även i Sverige för att motverka att resultatet av nomineringsprocessen inte fortsätter vara lika bedrövligt som det är idag.

Kvinnor är drabbade av många olika former av diskriminering och bristen på jämställd representation i internationella organ är ytterligare ett exempel. Vår förhoppning är att GQUAL, genom att belysa dessa brister och samla röster för förändring, kan öka kvinnors tillträde till dessa viktiga internationella arenor.

Därför vill vi:

  • Att riktlinjer och mekanismer på nationell och internationell nivå ska tas fram för att garantera och främja en jämn könsfördelning på poster som rör internationellt ansvar, inklusive internationella domstolar, människorättsorganisationer, FN:s särskilda förfaranden samt internationella och regionala organisationer.
  • Att varje lands verkställande makt och utrikesministerier offentligen förbinder sig att garantera en jämn könsfördelning vid nominering och omröstning inom internationella domstolar, internationella organisationer, diplomatiska poster samt andra poster i internationella och regionala organisationer.

GQUAL finns i 78 länder och över 600 personer - från ministrar och domare till människorättsaktivister - står bakom kampanjens deklaration, som nu är öppen för underskrift på kampanjens hemsida. I Sverige är Fonden för mänskliga rättigheter representant för kampanjen vars svenska lansering sker den 30 september.

I Sverige har bland andra följande personer anslutit sig till kampanjen och skrivit under debattartikeln.

Anita Klum, vice ordförande, Operation 1325
Anna Carlstedt, ordförande, Svenska Röda Korset
Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobbys
Elisabeth Massi Fritz, advokat
Elisabet Fura, chefs justitieombudsman och f.d. domare i Europadomstolen, mänskliga rättigheter
Emelie Weski, t.f. generalsekreterare, FNUF - Föreningen Nordens ungdomsförbund
Eva Zetterberg, ordförande, Operation 1325
Hans Corell, ambassadör och f.d. undergeneralsekreterare för rättsliga frågor och FN:s rättschef 1994-2004
Inger Österdahl, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare, MR-Fonden
Johanna Wiklund, handläggare, Svenska FN-förbundet
Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna
Linda Nordin, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
Lotta Göller, federationssekreterare, Lika Unika
Malin Nilsson, generalsekreterare, IKFF
Maria Ericson, forskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet
Marie Jacobsson, ledamot i FN:s folkrättskommitté
Marika Fahlén, f.d. diplomat med mångårig FN-erfarenhet, styrelsemedlem i flertalet människorättsorganisationer
Mark Klamberg, universitetslektor och docent i folkrätt, Uppsala universitet
Peter Weiderud, ordförande, MR-Fonden, direktör på Svenska Institutet i Alexandria
Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet
Thomas Hammarberg, f.d. kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet
Ulrika Hjertstrand, utvecklingsstrateg
Ulrika Strand, ansvarig för internationella verksamheten, MR-Fonden
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Svenska Röda Korset
Ylva L. Hartmann, programansvarig och folkrättsexpert, MR-Fonden