Go to main navigation
plan-international-sverige.jpg

Annette Lyth och Mariann Eriksson från Plan International Sverige.

Foto: Plan International Sverige

DEBATT

Sverige måste återta ledartröjan för barns rättigheter

Den internationella konferensen End violence against children som ägde rum i Stockholm är nu över. Debattörerna Annette Lyth och Mariann Eriksson från Plan International Sverige vill att Sverige fortsätter hålla barnrättsfrågor högt på den globala agendan.

Så avslutades ännu ett högnivåmöte i Sverige. Under en och en halv dag samlades höga representanter från regeringar, företag och ideella organisationer i Stockholm för att diskutera konkreta strategier för att stoppa våld mot barn. I slutet av mötet gjorde deltagarna ett antal åttagande som ska rapporteras tillbaka vid nästa möte om två år.

Så vad händer nu när strålkastarna är släckta och deltagarna åkt hem? Kommer Sverige att fortsätta hålla frågor om barns rättigheter högt upp på den globala agendan?

Under de senaste åren kan vi tyvärr konstatera att Sverige förlorat sin ledarroll vad gäller barns rättigheter. Detta har uppmärksammats av FN:s Barnrättskommitté som efter sin senaste granskning uppmanade Sverige att vidta åtgärder och använda sig av barnrättskonsekvensanalyser som ett stående arbetsredskap i sitt utvecklingssamarbete. I regleringsbrevet för 2016 gav regeringen därför Sida i uppdrag att kartlägga hur man integrerar barnrättsperspektivet i sitt arbete. Det resulterade i en studie som visade på tydliga brister och på hur arbetet med barns rättigheter måste stärkas och systematiseras. Hittills har vi dock inte sett några konkreta initiativ till detta tvärtom har Sidas tematiska kapacitet på området minskat.

Nu behövs ytterligare resurser, riktlinjer och rutiner på UD och Sida för att ge tyngd åt barnrättsperspektivet i praktiken. Detta gäller inte minst det humanitära arbetet. I kris och konflikt behövs specifika insatser för att garantera barns skydd från våld, särskilt då dagens kriser ofta pågår i många år. Många humanitära aktörer saknar både kunskap och fokus på barns specifika behov och barns skydd mot våld är det område som är svårast att få humanitär finansiering för. Regeringen bör kräva att samtliga aktörer som kanaliserar Sveriges humanitära bistånd lever upp till internationella riktlinjer och policys för hur barns särskilda behov tillgodoses och hur barn kan skyddas mot övergrepp.

Det är positivt att Sverige är en så kallad vägvisare inom the Global Partnership to End Violence against Children. Regeringen måste nu växla upp arbetet för att göra barns skydd mot våld till en avgörande utvecklingsfråga samt själva bidra till, och skapa tryck på andra länder, att stoppa våld mot barn. Det gäller inte minst i dialogen med andra vägvisarländer, varav vissa har ett mycket tveksamt förhållande till barns rättigheter. Att dessa länder kan vissa på framsteg vid nästa globala summit kommer att vara avgörande för trovärdigheten i processen.

Det är på tiden att Sverige återtar ledartröjan i kampen mot våld mot barn.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige Annette Lyth, barnrättsrådgivare Plan International Sverige