Go to main navigation
moderaterna-karin-sofia.jpg

Karin Enström (M), utrikespolitisk talesperson och Sofia Arkelsten (M), biståndspolitisk talesperson.

Foto: Pressbilder

DEBATT

Sverige måste satsa mer där nöden är som störst

På onsdag debatteras biståndspolitiken i riksdagens kammare. Moderaterna Karin Enström  och Sofia Arkelsten kritiserar de rödgröna för att prioritera fel och vill istället se ett starkare stöd till humanitära kriser.

Sverige har länge haft och ska fortsatt ha ett av världens mest generösa bistånd. Biståndsviljan hos svenska folket är fortsatt hög och enprocentsmålet har stort stöd. Sverige både kan och ska göra mer, därför måste biståndet utvecklas för att vara relevant, effektivt och göra riktig skillnad.

Biståndet har den senaste mandatperioden tvingats hantera flera hastiga politiska förändringar som riskerar att påverka både kvalitet och förutsägbarhet. Hela styrningen av biståndet i stort måste ses över. Det gäller de styrdokument, processer och regelverk som kontrollerar biståndet. Sverige ska vara ett generöst biståndsland där varje krona går till de människor som behöver det mest och där biståndet gör skillnad på riktigt.

För över 50 år sedan inleddes Sveriges internationella bistånd. Sedan dess har världen förändrats snabbt. Nya utmaningar och förutsättningar påverkar dagens internationella biståndssamarbete i allra högsta grad. När grundläggande värderingar om demokrati och öppenhet utmanas måste vi ha en tydlig politisk idé för biståndets roll.

Det svenska biståndet ska bidra till att omvandla förtryck till frihet, fattigdom till framsteg och resursslöseri till hållbar utveckling. Öppenhet och handel är vägen till välstånd och ett redskap för ökad förståelse och tolerans. Biståndet ska alltid främja demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och hävda rättsstatens principer, internationell rätt och jämställdhet.

Biståndspolitiken handlar om vägval och att prioritera begränsade resurser. Med tanke på de enorma humanitära behoven som råder anser vi att biståndet ska fokuseras där det behövs mest för att lindra nöd och hindra död. Moderaterna vill därför stärka det humanitära stödet vid kriser och katastrofer. Den rödgröna regeringen höjer budgetmedlen till bistånd men en mindre del av detta går till de humanitära. Det är fel prioritering när det behöver satsas mer där nöden är som störst. 

Den svåra situationen i världen gör att bland annat olika FN-organisationer snabbt måste kunna agera där de gör mest nytta. Vi anser därför att obundna medel, det så kallade kärnstödet, till de multilaterala organisationerna ska ökas ytterligare men vi vill också utvärdera hur väl de investerade biståndspengarna förvaltas.

Vägen ur fattigdom går via ekonomisk tillväxt och handel. Vårt bistånd ska därför öka möjligheterna för fattiga människor att ta del av utbildning, hälsovård och jobb. På så vis kan de dra nytta av och bidra till den ekonomiska tillväxten. Miljöproblem, migration, handels- och säkerhetsfrågor är integrerade delar av utvecklingsagendan. Biståndet ska därför också bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och till ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande rättighetsfrågor. SRHR och vaccin är effektivt och bra bistånd. Både SRHR och vaccin utmanas nu och måste värnas. Sverige ska därför satsa mer på exempelvis vaccinalliansen GAVI.

Kvinnors och barns rättigheter och möjligheter ska prioriteras och prägla utformningen av all utvecklingspolitik. Våra krav måste här vara tydliga: kultur, religion och tradition kan aldrig motivera avsteg från principen om jämställdhet, icke-diskriminering och alla människors frihet och lika värde.

Utveckling drivs ytterst av människors egen vilja och förmåga. Vår utgångspunkt är människans behov och förutsättningar, inte staters eller regeringars. För att främja rättsstatens principer vill moderaterna utöka Sveriges förmåga att genomföra demokratibistånd. Svenskt bistånd ska stödja frihetskämpar och stärka yttrandefriheten eftersom mänskliga rättigheter och grundläggande fri och rättigheter är en förutsättning för långsiktig utveckling.

Fattigdomsbekämpning genom breda fredsinsatser är effektiv biståndspolitik. Sverige ska fortsätta att fokusera en stor del av sitt bistånd till konfliktdrabbade länder och postkonfliktländer. Ofta krävs både fredsfrämjande samt långsiktiga utvecklingsinsatser. Sverige bör verka för att civila och militära resurser används i koordinerade insatser samordnade av FN eller Nato, EU och AU.

Ett effektivt bistånd kan inte enbart bygga på god vilja, utan måste leverera verkliga resultat. Moderaterna kräver därför en ansvarsfull hantering av biståndsmedel. Det innebär högt ställda krav på våra samarbetspartners om ekonomisk styrning, redovisning och rapportering, kamp mot och att snabbt agera mot missförhållanden. Om kraven inte möts ska det få konsekvenser exempelvis genom stoppade utbetalningar och omprövning.

Flera stora biståndsgivarländer har en tydlig koppling mellan sin biståndspolitik och sina utrikespolitiska mål och värderingar. Här behöver Sverige bli bättre. Vi vill se en starkare koppling mellan svensk utrikespolitik, biståndspolitik och fördelningen av bistånd samt en större samstämmighet mellan biståndet och vår säkerhetspolitik, internationella insatser och fredsförebyggande arbete.

 

Karin Enström (M) 

Utrikespolitisk talesperson

Sofia Arkelsten (M) 

Biståndspolitisk talesperson