Go to main navigation
Porträtt på Maria Andersson Willner och Karin Olofsson

Karin Olofsson och Maria Andersson Willner

Foto: Pressbild

debatt

”Väpnat våld måste bli en naturlig del av utrikespolitiken”

Terrordåd, organiserad brottslighet och maktstrukturer - det väpnade våldet är ett hot mot fred och säkerhet och dödar en halv miljon människor varje år. Nu enas FN om att illegala vapen ska bli en fråga i de globala hållbara utvecklingsmålen. Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S) och Karin Olofsson, Generalsekreterare för Parlamentarikerforum för små och lätta vapenfrågor, menar att frågan måste bli en naturlig del av utrikespolitiken.

Det är dags att Sverige tar på sig ledartröjan i den globala kampen mot väpnat våld och spridningen av illegala handeldvapen, så kallade små och lätta vapen. Svensk utrikespolitik ska driva på för en starkare koppling mellan utveckling och fred, ett ökat fokus på förebyggande av konflikt. Det slog utrikesminister Margot Wallström fast i utrikesdeklarationen.

Det finns i dag inget större enskilt hot mot fred och utveckling än spridningen och användandet av illegala små och lätta vapen om man ser till antalet offer. Arbetet för att hindra fortsatt spridning måste prioriteras. Det behövs samordning mellan länder, mer resurser och fristående forskning. Sverige, med den trovärdighet vi har inom diplomati och konfliktforskning, kan och bör vara ledande i den här frågan.

Det finns runt 875 miljoner små och lätta vapen i världen, varav runt 75 procent ägs av civila. En stor del är illegala. De illegala lätta vapnen är ett hot mot vår gemensamma fred och säkerhet, ett stort hinder för utveckling och är en förutsättning för terrorism.

Små och lätta vapen tar 23 människoliv i timmen, eller 540 människoliv per dag. De har - med rätta - kallats för dagens verkliga massförstörelsevapen eftersom det är denna vapenkategori som orsakar flest dödsoffer. Varje år förlorar en halv miljon människor sina liv till följd av väpnat våld.

Det väpnade våldet drabbar både länder i konflikt och länder i fred, men konsekvenserna är extra kännbara för människor i utvecklingsländerna. Utöver mänskligt lidande är de ekonomiska och sociala kostnaderna omfattande. I Guatemala har FN:s utvecklingsprogram, UNDP, visat att kostnaderna för väpnat våld vissa år uppgår till upp till 10 procent av bruttonationalprodukten. Väpnat våld kostar Afrika cirka 18 miljarder dollar per år.  Dessutom skapas parallella maktsystem som bygger på tillgången till vapen i länderna. Det undergräver den demokratiska processen samt motverkar fred och säkerhet.

Den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen bidrar till att tvinga människor på flykt från sina hem och de skapar våldsspiraler som inte sällan utvecklas till väpnade konflikter. Biståndsorganisationer vittnar om hur vapnen försvårar deras dagliga arbete. Hur de hindrar tillträde till konflikt- och katastrofområden, för att ge stöd och leverera bistånd till utsatta människor.

Förebyggande arbete mot väpnat våld är därmed inte enbart en fråga om mänsklig säkerhet. Det handlar om kostnadseffektivitet. Att kunna försäkra oss om att biståndet når fram och får hållbara resultat. Att försäkra sig om att utveckling är möjlig.

Men konsekvenserna av de illegala vapnen drabbar även Europa. Terrordåden de senaste åren i Europa hade inte varit möjliga utan illegala små och lätta vapen. Organiserad brottslighet bygger helt på tillgången till små och lätta vapen. Även i våra samhällen skapas parallella maktstrukturer som bygger på tillgången till vapen.

För första gången har FN enats om att ta upp de illegala vapnen i de globala hållbara utvecklingsmålen. Sverige var drivande i att betona just mål nummer 16 som tar upp frågan om att kraftigt minska flöden av illegala vapen till år 2030.

Vi menar att vi måste satsa mycket mer offensivt på arbetet med att förebygga väpnat våld och att se det som en naturlig del av utrikespolitiken. Det krävs ett bistånd som tydligt prioriterar resurser till konfliktförebyggande arbete mot väpnat våld. Det handlar om att möjliggöra att övrigt bistånd når fram. Och sist, men inte minst, det handlar om mänsklig säkerhet. Det är bra att Sverige på papperet har stora ambitioner vad gäller att främja vapenkontroll och för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Men det är också dags att omsätta ord i handling. Det är dags att ta på sig ledartröjan.

 

Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S)
Karin Olofsson, Generalsekreterare för Parlamentarikerforum för små och lätta vapenfrågor